Spe­ci­fiek land­bouw­be­leid nodig voor behoud ‘oerhollands land­schap’

Oer­hol­land­se land­schap­pen lopen gevaar door het hui­di­ge over­heids­be­leid. De groe­ne gebie­den in de Rand­stad met cul­tuur­his­to­ri­sche waar­de zul­len ver­dwij­nen als er voor deze gebie­den geen spe­ci­fiek land­bouw­be­leid ont­wik­keld wordt waar­in ‘slow plan­ning’ cen­traal staat. Dit kan alleen met behulp van for­se inves­te­rin­gen. Een regie­rol van­uit de cen­tra­le over­heid in dit pro­ces is aan te beve­len.
Dit stelt Eve­lien van Rij in haar pro­mo­tie­on­der­zoek. Zij hoopt op 12 decem­ber 2008 te pro­mo­ve­ren op haar onder­zoek naar moge­lij­ke ver­be­te­rin­gen van regels en beleidsprogramma’s voor groe­ne gebie­den aan de rand van de stad. Haar belang­rijk­ste aan­be­ve­ling is om in het land­bouw­be­leid een onder­scheid te maken tus­sen cul­tuur­his­to­ri­sche agra­ri­sche recre­a­tie­ge­bie­den in de Rand­stad – ofte­wel: ‘oerhollandse land­schap­pen’ – en ove­ri­ge agra­ri­sche gebie­den in de rest van Neder­land.
Vol­le­di­ge informatie:Download hier het rap­port­Ook interessant:Landschap,beleid, Rand­stad
Bron:TU Delft (Eve­lien van Rij)