Spe­ci­fiek land­bouw­be­leid nodig voor behoud ‘oerhollands land­schap’

Dit rap­port gaat niet echt over par­ken dan wel  over ste­den en hoe ze te bescher­men. Bij ste­de­lij­ke inves­te­rin­gen krij­gen par­ken een ande­re invul­ling dan snel­we­gen, stads­cen­tra of kan­toor­to­rens. Dit onder­zoek geeft aan dat par­ken wor­den onder­ge­waar­deerd. Par­ken in Phi­l­a­delp­hia ver­ho­gen de waar­de van onroe­rend goed. Ze dra­gen bij aan een bete­re gezond­heid van stad­be­wo­ners. Ze ver­be­te­ren de lucht­kwa­li­teit. Ze trek­ken toe­ris­ten aan. Inves­te­ren in par­ken brengt heel veel geld op.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier het rap­port (Engels)

Ook inte­res­sant:
Inves­te­ren in groen, baten van groen

Bron:
The Trust for Public Land
Phi­l­a­delp­hia Parks Alli­an­ce