Seni­o­ren en kin­de­ren plan­ten 24 bomen in Pijn­ac­ker

Bewo­ners van de bewo­ners­groep de Water­hoen uit Pijn­ac­ker en kin­de­ren van de basis­school De Kei­zers­kroon heb­ben onlangs 24 bomen geplant in hun wijk.

De bewo­ners­groep heeft het ini­ti­a­tief geno­men om samen met de basis­school­leer­lin­gen bij te dra­gen aan de ver­groe­ning van de woon­om­ge­ving. Samen heb­ben ze, voor­dat de bomen geplant wer­den, hun wen­sen op papier gezet voor nieuw te plan­ten bomen. Ver­vol­gens heb­ben ze in geza­men­lijk­heid de bomen geplant.

Draag­vlak
Het is een uit­ste­kend voor­beeld wat laat zien dat groen kan die­nen als mid­del om ver­schil­len­de leef­tijds­groe­pen met elkaar in con­tact te bren­gen. Daar­naast creëert deze samen­wer­king draag­vlak in de eigen wijk.

Ode aan de Boom
Stich­ting ele­men­Tree heeft deze geza­men­lij­ke plantac­tie gecoördineerd. Voor de kin­de­ren werd het edu­ca­tief pro­gram­ma ‘Ode aan de Boom’ geor­ga­ni­seerd.

Bron:
Stich­ting ele­men­Tree

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.