Scouts gaan 1.500 bomen in één mid­dag plan­ten

Scou­ting Ben­ne­kom gaat op zater­dag 6 novem­ber 1.500 bomen plan­ten — in niet meer dan één mid­dag. Een ploeg van hon­derd man sterk gaat de klus in een paar uur kla­ren. De bomen die de grond in gaan zijn onder ande­re wil­de appel, haze­laar en kas­tan­je­bo­men. Het bos krijgt hier­door in alle sei­zoen een geva­ri­eer­der aan­zien.

In 2009 won Scou­ting Ben­ne­kom een van de Kli­maat­pa­rels van de pro­vin­cie Gel­der­land. Deze prijs van 10.000 euro was inge­steld om bur­gers te dwin­gen om plan­nen te beden­ken tegen de gevol­gen van kli­maat­ver­an­de­ring. De scouts dien­den een ambi­ti­eus plan in en won­nen de geld­prijs.

De acti­vi­tei­ten op 6 novem­ber wor­den mede moge­lijk gemaakt door Boom­kwe­ke­rij Uden­hout BV, Inno­lu­mis, Albert Heijn Ben­ne­kom, Land­schaps­be­heer Gel­der­land en de pro­vin­cie Gel­der­land.


Bron: Veenendaalsekrant.nl