Scha­pen onder­hou­den Ber­kel­park

Bij wij­ze van proef lie­pen er onlangs zes­tig scha­pen in het ach­ter­ste gedeel­te van het Ber­kel­park. Het gaat om een proef om te kij­ken of deze ‘duur­za­me gras­maai­er’ op een effi­ci­ën­te manier kan bij­dra­gen aan het onder­houd van het park.

In eer­ste instan­tie was het de bedoe­ling om de bloe­men­strook in het ach­ter­ste gedeel­te van het Ber­kel­park in sep­tem­ber machi­naal te maai­en. Veel regen maakt machi­naal maai­en in dit geval ech­ter min­der mak­ke­lijk en kan bescha­di­ging van de onder­grond tot gevolg heb­ben. Als proef lie­pen er scha­pen en in sep­tem­ber of okto­ber gebeurt dit nog een keer. Het gaat om een klei­ne 60 zoge­naam­de ‘skud­de-scha­pen’.

Down­load het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
Gemeen­te Ber­kel­land