Samen­wer­kings­ver­band ‘stad en kas’ gaat van start

Onder het mot­to ‘Samenwerking brengt ver­schil­len­de ini­ti­a­tie­ven & par­tij­en ver­der’ gaan vijf West­land­se onder­ne­min­gen en archi­tec­ten­bu­reau KOW uit Den Haag samen­wer­ken om de col­lec­tie­ve stads­kas te rea­li­se­ren en een ken­nis­plat­form op te zet­ten.

Met dit ini­ti­a­tief heb­ben boven­staan­de par­tij­en het vol­gen­de voor ogen:

  • nieu­we markt­kan­sen creëren en benut­ten op het gebied van de stads­tuin­bouw
  • duur­zaam­heid in de stad hoger op de agen­da krij­gen
  • de moge­lijk­he­den en inno­va­ties op het gebied van de glas­tuin­bouw onder de aan­dacht bren­gen.

Het idee ach­ter de col­lec­tie­ve stads­kas is geïntegreerde kas­sen­bouw en een­vou­di­ge teelt­sys­te­men in com­bi­na­tie met de bele­vings­voor­de­len voor de bewo­ners in de omge­ving van de stads­kas. Tevens zal de stads­kas ook als ener­gie­bron die­nen, dit door mid­del van een buf­fer­wer­king.

Invals­hoe­ken
Het con­cept van de col­lec­tie­ve stads­kas is bedacht van­uit drie invals­hoe­ken:

  • Peo­p­le: de col­lec­tie­ve stads­kas biedt kan­sen voor de soci­a­le samen­hang. Hier­bij kunt u den­ken aan: groe­ne ambi­an­ce, scho­ne lucht, edu­ca­tie op het gebied van glas­tuin­bouw in de stad.
  • Pla­net: de ener­gie en warm­te die opge­wekt wordt met behulp van de stads­kas kan gebruikt wor­den om aan de ener­gie­vraag van de aan­gren­zen­de func­ties te vol­doen (ener­gie uit­wis­se­ling tus­sen de stads­kas en de wonin­gen). De stads­kas zal een ener­gie­bron zijn door mid­del van een buf­fer­wer­king.
  • Pro­fit: mul­ti­func­ti­o­neel gebruik van de stads­kas mid­dels de vele toe­pas­sings­mo­ge­lijk­he­den, zoals kwe­ken op meer­de­re lagen, beplan­ting in com­bi­na­tie met recre­a­tief gebruik, zorg­kwe­ke­rij, volks­tuin­de­rij, edu­ca­tie­cen­trum, tuin­cen­trum en kwe­ke­rij voor res­tau­rants.

Digi­taal uniek ken­nis­plat­form
Naast het rea­li­se­ren van de col­lec­tie­ve stads­kas wil­len de ini­ti­a­tief­ne­mers ook een uniek digi­taal ken­nis­plat­form op rich­ten. In dit ken­nis­plat­form kun­nen woning­bouw­cor­po­ra­ties, poli­tiek, onder­ne­mers, zorg­in­stel­lin­gen, scho­len etc. de infor­ma­tie en ken­nis vin­den betref­fen­de de moge­lijk­he­den en inno­va­ties in de glas­tuin­bouw en van de stads­kas. Dit ken­nis­plat­form moet onder­steu­ning bie­den aan de ver­schil­len­de instan­ties in de stad en op deze manier kan er een unie­ke ken­nis uit­wis­se­ling ont­staan tus­sen de stad en de kas.

Deel­ne­men­de par­tij­en
De deel­ne­men­de par­tij­en van “STAD+KAS’’ zijn: Ken­log bv, Rena­tech­nik, Nic. Sosef bv, Cul­ti­va­ti­on Sys­tems, Nobu­tech Green­hou­se Pro­jects en KOW Archi­tec­tuur bv.

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.