Ruim 500 Uden­se leer­lin­gen gaan bomen plan­ten

Tij­dens de Nati­o­na­le Boom­feest­dag gaan dit jaar ruim 500 leer­lin­gen van 17 basis­scho­len in de gemeen­te Uden bomen plan­ten.  De 54ste Boom­feest­dag heeft als the­ma ‘Bomen maken onze buurt’. Dit the­ma is geba­seerd op De Groe­ne Stad gedach­te.

Met dit the­ma wordt aan­dacht gevraagd voor de waar­de en het belang van bomen in het ste­de­lijk gebied en dus in de wij­ken.

CO2-Bomen­prijs
In febru­a­ri 2005 is het Kyo­to-ver­drag in wer­king getre­den om wereld­wijd de CO2-ver­vui­ling tegen te gaan. Ook gemeen­ten heb­ben zich ver­plicht om maat­re­ge­len hier­te­gen te nemen. Gemeen­ten wor­den opge­roe­pen om de bomen die zij plan­ten op de Nati­o­na­le Boom­feest­dag aan te mel­den bij het Lan­de­lijk Bureau Boom­feest­dag. In samen­wer­king met Mili­eu Cen­traal is een reken­mo­du­le ont­wik­keld die per gemeen­te bere­kend hoe­veel kilo­gram broei­kas­gas­sen per inwo­ner is vast­ge­legd met het plan­ten van bomen, uit­gaan­de van een mini­ma­le levens­duur van de bomen van 30 jaar! In 2008 won de Gemeen­te Uden de twee­de prijs, het jaar daar­voor de der­de prijs! Dit jaar streeft de gemeen­te naar een mooi resul­taat.

Bron:
Gemeen­te Uden