Rot­ter­dam orga­ni­seert groe­ne info­dak

Het groe­ne dak­ter­ras van Engels boven­op het Groot­han­dels­ge­bouw is van­af zon­dag 6 mei weer open als groen info­dak.

Het dak­ter­ras is een bron van inspi­ra­tie en laat zien wat de vele moge­lijk­he­den zijn voor een groen dak. Tot en met sep­tem­ber is het dak­ter­ras elke eer­ste zon­dag van de maand open.

Sub­si­die­re­ge­ling
Tij­dens het groe­ne info­dak van zon­dag 6 mei kunt u per­soon­lijk advies inwin­nen over groe­ne daken en de Rot­ter­dam­se sub­si­die­re­ge­ling. Diver­se groe­ne daken leve­ran­ciers pre­sen­te­ren hun pro­duc­ten om groe­ne daken aan te leg­gen en advi­se­ren u over het onder­houd en bij­zon­de­re plan­ten op een groe­ne dak. 

Groe­ne ver­ras­sing
Als bonus ont­van­gen de eer­ste 200 bezoe­kers een groe­ne ver­ras­sing. Tijd: 12.00 — 16.00 uur (inloop). Kom langs en geniet van deze groe­ne oase in hart­je stad.

Aan­vul­len­de infor­ma­tie »

 

Bron:
Gemeen­te Rot­ter­dam