Rot­ter­dam opent zin­tui­gen­rou­te

Op zon­dag 13 mei 2012 wordt in de Bota­ni­sche Tuin Kra­lin­gen de nieu­we zin­tui­gen­rou­te geo­pend.

Pau­let­te Ver­bist, por­te­feuil­le­hou­der deel­ge­meen­te Kra­lin­gen-Croos­wijk, opent deze bij­zon­de­re nieu­we rou­te door de flo­ra van de bota­ni­sche tuin.

Opdrach­ten
Slecht­zien­de en blin­de men­sen wor­den door mid­del van een tik­rand door de tuin geleid. De in brail­le gefor­mu­leer­de opdrach­ten langs de rou­te dagen de bezoe­ker uit de tuin te erva­ren door mid­del van het prik­ke­len van de ove­ri­ge zin­tui­gen. Voor­af­gaand aan de offi­ci­ë­le ope­ning ont­hult Lie­ke van der Ree, voor­zit­ter Stich­ting Vrien­den van de Bota­ni­sche Tuin, de offi­ci­ë­le pla­quet­te op de kas.

Acti­vi­tei­ten
Van 1968 tot 1983 was er een blin­den­tuin aan de Hof­laan in Kra­lin­gen. Foto’s en mate­ri­a­len uit deze peri­o­de zijn even­eens te vin­den tij­dens de ope­ning. Ver­der zijn er ver­schil­len­de kin­der­ac­ti­vi­tei­ten en staan er leu­ke kraam­pjes.

Pro­gram­ma
— 12:00 uur: Ont­hul­ling pla­quet­te door Lie­ke van der Ree
— 12:15 uur:  Ope­ning Zin­tui­gen­rou­te door por­te­feuil­le­hou­der Pau­let­te Ver­bist
— 12:30 uur tot 16:00 uur: door­lo­pend pro­gram­ma met onder meer kin­der­ac­ti­vi­tei­ten en kraam­pjes.

De rea­li­sa­tie van de rou­te is mede moge­lijk gemaakt door de Ver­e­ni­ging van gehan­di­cap­ten­or­ga­ni­sa­ties Rot­ter­dam (VGR).

Bron:
Gemeen­te Rot­ter­dam