Rot­ter­dam opent Pluk­Tuin

Een oude par­keer­plaats die wordt omge­to­verd tot  een groe­ne ont­moe­tings­plek van en voor de buurt. Dat is het idee ach­ter de ‘Pluk­Tuin Essen­burg-RFC’ die op 21 mei in Rot­ter­dam opent. De Pluk­Tuin is een ini­ti­a­tief van bewo­ners­groep Pro­Groen in de deel­ge­meen­te Delf­sha­ven. Het opstel­len van een inrich­tings­plan voor dit gebied is gebeurd met steun van de Weten­schaps­win­kel van Wage­nin­gen UR.

Uit­gangs­pun­ten van De Pluk­Tuin zijn de wen­sen van een groep Rot­ter­dam­mers van de Essen­burgsin­gel en omge­ving. Met het inrich­ten van de Pluk­Tuin bena­drukt Pro­Groen de groe­ne waar­de van het gebied tus­sen de wijk Het Nieu­we Wes­ten en het spoor. De bedoe­ling is dat bewo­ners uit de buurt de Pluk­Tuin zelf aan­leg­gen en onder­hou­den.

Groen toe­komst­per­spec­tief
De afge­lo­pen twee jaar advi­seer­de de Weten­schaps­win­kel van Wage­nin­gen UR (Uni­ver­si­ty & Research cen­tre) Pro­Groen Rot­ter­dam bij het ont­wik­ke­len van een groen toe­komst­per­spec­tief voor de strook tus­sen de groot­ste­de­lij­ke wijk Het Nieu­we Wes­ten en het spoor.

De kern van het advies ‘Op weg naar Park Essen­burg’ van de Wage­ning­se Weten­schaps­win­kel aan Pro­Groen is: zie de ver­waar­loos­de strook langs het spoor als ‘Park Essen­burg’. De Pluk­Tuin is de eer­ste con­cre­te stap naar een moge­lijk wijk­park. Dit park is nu nog een wens, maar kan in de toe­komst een belang­rij­ke bij­dra­ge leve­ren aan de ver­be­te­ring van de ruim­te­lij­ke kwa­li­teit van de aan­dachts­wijk Het Nieu­we Wes­ten en van de stad Rot­ter­dam. Park Essen­burg kan de ver­bin­ding vor­men van de groen­blau­we as langs de Schie en de Heem­raadsin­gel, onder­deel van het ‘Bou­le­vard sys­teem’ van de Rot­ter­dam­se City.

Inte­gra­tie uit ande­re cul­tu­ren
Het toe­kom­stig park kan boven­dien een belang­rij­ke rol gaan spe­len bij de inte­gra­tie van men­sen uit ande­re cul­tu­ren in de Neder­land­se samen­le­ving. Het park biedt immers let­ter­lijk ruim­te voor ont­moe­ting. Dit laat­ste wordt ver­sterkt door de plan­nen voor bewo­ners­zelf­be­heer. Voor een ver­de­re ont­wik­ke­ling advi­seert de Weten­schaps­win­kel Pro­Groen om met zoveel moge­lijk ‘groene’ men­sen, orga­ni­sa­ties en bestu­ren in de wijk, de stad en het land het gesprek aan te gaan.

Het Weten­schaps­win­kel­rap­port 280 met de titel ‘Op weg naar Park Essen­burg; Advies aan Bewo­ners­groep Pro­Groen Rot­ter­dam’ is van­af 23 mei te down­lo­a­den van­af www.wetenschapswinkel.wur.nl.

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.