Rot­ter­dam kleurt groen

Het mili­eu is een dank­baar onder­werp voor gemeen­ten die onver­moei­baar strij­den om de schoon­ste, groen­ste, zui­nig­ste of kli­maat­neu­traal­ste te zijn. Dit keer is het Rot­ter­dam dat zich kop­lo­per in Neder­land noemt, voor wat betreft ‘groene daken’. Wet­hou­der Lucas Bol­si­us (financiën, sport en bui­ten­ruim­te), leg­de deze week de laat­ste hand aan het beplan­ten van het dak van het Gemeen­te­ar­chief. Als eer­ste van een reeks gemeen­te­lij­ke gebou­wen is het archief beplant met sedum, een mos­plant die regen opvangt, vast­houdt en afvoert. Later komen onder meer het Eras­mus Medisch Cen­trum en De Doe­len aan de beurt.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier het pers­be­richt van 24 janu­a­ri 2008
Zie ook: Groen dak gaat water­over­last voor­ko­men

Ook inte­res­sant:
Dak­be­groei­ing, water­ber­ging, beleid

Bron:
Bin­nen­lands­be­stuur
Hoog­heem­raad­schap Schie­land en de Krim­pe­ner­waard