Rood voor groen

In dit docu­ment zijn tien refe­ren­ties van Rood voor Groen in Neder­land en drie in Amers­foort opge­no­men. Het zijn inspi­re­ren­de voor­beel­den van plan­nen of pro­jec­ten die reeds zijn uit­ge­voerd. Geko­zen is voor voor­beel­den met een ver­schil­len­de omvang, zowel wat betreft bebou­wing als groen­ont­wik­ke­ling.
Tref­woor­den bij dit docu­ment zijn: bedrij­ven­park, park, woning­bouw­plan, land­goed, stads­rand, woon­ge­bie­den, lan­de­lijk gebied, bui­ten­plaats, agra­risch gebied, natuur­ge­bied