Roer­mond pre­sen­teert boek­je ‘De Natuur in!’

Dat Roer­mond naast veel water en win­kels ook veel groen heeft was al bekend. Het boek­je ‘De Natuur in!’ brengt dit groen nu over­zich­te­lijk samen in een hand­za­me poc­ket, waar­mee de natuur in Roer­mond kan wor­den opge­zocht. Kort­om; de ide­a­le gids voor een uitje lek­ker dicht­bij!

Op zon­dag 22 mei werd de  poc­ket gepre­sen­teerd op een twee­tal loca­ties die ook in het boek­je staan beschre­ven.

Mooie en aan­trek­ke­lij­ke stuk­jes natuur
“Er zijn zoveel mooie en aan­trek­ke­lij­ke stuk­jes natuur te vin­den in Roer­mond. Of het nu gaat om par­ken, groen­stro­ken of natuur­ge­bied­jes met de daar­bij beho­ren­de ver­schil­len­de soor­ten plan­ten en die­ren. In de poc­ket ‘De natuur in!’ wor­den deze uit­voe­rig in kaart gebracht en beschre­ven. 

Dit alles natuur­lijk voor­zien van mooie foto’s. Inwo­ners, bezoe­kers en toe­ris­ten kun­nen de natuur in Roer­mond en alles wat daar groeit en bloeit nu nog beter gaan ont­dek­ken”, aldus wet­hou­der Gerard IJff.

 

20 gebie­den beschre­ven
Het is een heel han­dig boek­je met een uit­klap­kaart­je, zodat direct dui­de­lijk is waar u wat kunt vin­den. Er wor­den in totaal 20 gebie­den beschre­ven. Naast een alge­me­ne beschrij­ving van het gebied wordt er tel­kens inge­gaan op de bij­zon­de­re natuur­waar­den en cul­tu­re­le waar­den die het gebied karak­te­ri­se­ren. Ook wordt mel­ding gemaakt van de recre­a­tie­mo­ge­lijk­he­den.

Bron:
Gemeen­te Roer­mond