Rijk inves­teert € 6 mil­joen in Zuid­oost-Bra­bant

Minis­ter Jac­que­li­ne Cra­mer van Ruim­te en Mili­eu bezocht afge­lo­pen week Zuid­oost-Bra­bant. Cen­traal stond het belang van open en groe­ne ruim­tes voor bur­gers om te ont­span­nen. Juist in deze regio omdat het een ver­ste­de­lijkt gebied is. Cra­mer inves­teert € 6 mil­joen in deze regio.

Cra­mer bezocht onder meer de Phi­lips Fruit­tuin. De minis­ter werd hier geïnformeerd over de voor­ge­no­men aan­leg van stads­park Lan­de­lijk Strijp en van het bedrij­ven­ter­rein ‘Brainport Inno­va­tie Cam­pus’. Daar­na werd zij bij­ge­praat over het nati­o­naal Land­schap het Groe­ne Woud. Dit is één van de vier voor­beeld­ge­bie­den waar gepro­beerd wordt om bur­gers meer te betrek­ken bij de finan­cie­ring en het in stand hou­den van het land­schap.

Cra­mer was onder de indruk van het enthou­si­as­me van de betrok­ke­nen reik­te een che­que van € 950.000 uit in het kader van het inno­va­tie­pro­gram­ma Mooi Neder­land. Ook reik­te zij een che­que aan bur­ge­mees­ter Jacobs van de gemeen­te Hel­mond uit van € 5 mil­joen voor de her­ont­wik­ke­ling van de Kanaal­zo­ne in Hel­mond. Dit is één van de veer­tien ruim­te­lij­ke pro­jec­ten waar het rijk in inves­teert om de cri­sis te lijf te gaan.

Nati­o­naal park
Op land­goed De Gul­ber­gen, een gebied tus­sen Eind­ho­ven en Hel­mond, sprak de minis­ter met onder­ne­mers en bestuur­ders over de moge­lijk­heid om van dit gebied de recre­a­tie­ve en eco­lo­gi­sche buf­fer van Zuid­oost-Bra­bant te maken. Het gebied zou kun­nen uit­groei­en tot een nati­o­naal park.

Bron:
VROM