Recht op Groen

 

In dit gedeel­te van het rap­port ana­ly­seert de Raad de balans tus­sen het groen in de open­ba­re ruim­te en de ver­ste­de­lij­king. De Raad stelt dat Groen op essentiële wij­ze bij­draagt aan gezond­heid, loka­le eco­no­mie en natuur. Gesig­na­leerd wordt de dis­cre­pan­tie tus­sen vraag en aan­bod. De in de nota Ruim­te beleids­ma­tig geïndiceerde beno­dig­de hoe­veel­heid groen bin­nen het ste­de­lijk gebied wordt niet gehaald. De rea­li­sa­tie van het ont­bre­kend groen is naar de mening van de Raad ech­ter haal­baar en uit­voer­baar. Tran­si­tie van ver­baal beleid naar uit­voe­ring is nood­za­ke­lijk om de maat­schap­pe­lij­ke bete­ke­nis van groen te laten door­wer­ken in con­cre­te besluit­vor­ming.