Rap­port ‘Recre­a­tief groen in de ste­de­lij­ke regio’s’ van VROM is uit

Veel ste­de­lij­ke regio’s in Neder­land heb­ben een tekort aan recre­a­tie­groen. Onlangs werd dit al gemeld in het bericht ‘Te wei­nig recre­a­tie­groen in ste­de­lij­ke regio’s’. Het rap­port ‘Recre­a­tief groen in de ste­de­lij­ke regi­o’s’ van VROM ver­scheen gis­te­ren.

In som­mi­ge geval­len loopt het tekort aan recre­a­tie­groen op tot ruim 60 pro­cent. Dat blijkt uit onder­zoek van het Ken­nis­cen­trum Recre­a­tie (KCR) en Moti­vac­ti­on dat in opdracht van VROM (pro­gram­ma Mooi Neder­land) is uit­ge­voerd. VROM wil met dit onder­zoek een beter beeld krij­gen van de groen­te­kor­ten in ste­de­lij­ke regio’s om afspra­ken te kun­nen maken over de aan­pak ervan.

Groe­ne ruim­te voor wan­de­len en fiet­sen
Het KCR heeft aan de hand van haar Beleids­on­der­steu­nend Recre­a­tie Ana­ly­se Model (BRAM) de tekor­ten bere­kend aan groe­ne ruim­te voor wan­de­len en fiet­sen in 24 ste­de­lij­ke regio’s.

Dit gebeurt door de vraag naar deze acti­vi­tei­ten op basis van de bevol­kings­sa­men­stel­ling te ver­ge­lij­ken met de beschik­ba­re groe­ne recre­a­tie­ruim­te. Hier­uit blijkt dat in tien regio’s spra­ke is van een tekort van meer dan 20%, oplo­pend tot zelfs boven 60%.

Soci­aal-demo­gra­fi­sche ken­mer­ken
Daar­naast is ook op basis van soci­aal-demo­gra­fi­sche ken­mer­ken van de bevol­king onder­zocht aan wel­ke typen groen de ste­de­lin­gen behoef­te heb­ben. Hier­uit blijkt dat in ste­de­lij­ke regio’s groen rela­tief vaker een soci­a­le func­tie heeft voor de recre­an­ten.

Groen­te­kor­ten aan­pak­ken
Het onder­zoek heeft een bruik­ba­re indi­ca­tie van de groen­op­ga­ve opge­le­verd en wordt gezien als goed ver­trek­punt voor gesprek­ken met de regio’s om de tekor­ten aan te pak­ken. Toch kan er nog veel ver­be­terd wor­den aan de bestaan­de recre­a­tie­mo­del­len.

Waar de opga­ve voor bij­voor­beeld woning­bouw en mobi­li­teit tot ach­ter de kom­ma is te bere­ke­nen. Zo hou­den de gebruik­te model­len nog onvol­doen­de reke­ning met de kwa­li­teit van het vraag en aan­bod. Het Rijk zet zich daar­om samen met mede­o­ver­he­den en ken­nis­in­stel­lin­gen in voor een ver­de­re ver­be­te­ring van de metho­diek.

Down­load het rap­port »

Bron:
VROM