Publieks­cam­pag­ne ‘een mooi­er land­schap, maak het mee!’ gestart

Bij­na 70% van de Neder­lan­ders maakt zich zor­gen over de toe­komst van het Neder­land­se land­schap. Ze vin­den bij­voor­beeld dat het land­schap ver­rom­melt. De meer­der­heid van de Neder­land­se inwo­ners wil in prin­ci­pe mee­hel­pen aan het mooi maken van land­schap. Maar 51% van de onder­vraag­den weet niet wat zij con­creet kan doen.

Dit blijkt uit onder­zoek, dat onlangs is uit­ge­voerd in opdracht van het minis­te­rie van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit (LNV). 

Publieks­cam­pag­ne
Daar­om start van­daag de publieks­cam­pag­ne ‘Een mooi­er land­schap, maak het mee!’ die zich richt op het ver­gro­ten van bewust­zijn en betrok­ken­heid van bur­gers bij het land­schap, in het den­ken en doen.

Om aan het publiek dui­de­lijk te maken wat zij zelf kun­nen doen is geko­zen voor de slo­gan:‘Een mooi­er land­schap, maak het mee’ een con­cre­te oproep om niet alleen van het land­schap te genie­ten, maar ook om je actief in te zet­ten voor het behoud en de bescher­ming ervan.

Bron­nen:
Minis­te­rie van LNV
Mooi­er Land­schap