Pro­vin­cie trekt € 16 mil­joen extra uit voor groen

Op voor­stel van de PvdA Zuid-Hol­land inves­teert Zuid-Hol­land € 16 mil­joen extra voor de inrich­ting van natuur- en recre­a­tie­ge­bie­den. In het voor­stel wor­den 11 con­cre­te pro­jec­ten genoemd. Het is de bedoe­ling dat het extra geld uiter­lijk in 2011 aan de inrich­ting van deze gebie­den is uit­ge­ge­ven. 

Er is, voor­al in de dichtst­be­volk­te gebie­den van Zuid-Hol­land, behoef­te aan meer recreatie¬mogelijkheden. In het coa­li­tie­ak­koord van de pro­vin­cie is daar­om de aan­leg van 325 hec­ta­re groen in de peri­o­de 2007–2011 opge­no­men. De rea­li­sa­tie van natuur- en recre­a­tie­ge­bie­den is een kern­taak van de pro­vin­cie. Uit een recen­te eva­lu­a­tie bleek dat de groen­pro­jec­ten van de pro­vin­cie pas in 2013 gere­a­li­seerd zijn.

Ver­snel­de inrich­ting
Het is moei­lijk om de beno­dig­de gron­den tij­dig aan te kopen. Daar­om wil de PvdA dat er extra wordt geïnvesteerd in de inrich­ting van ande­re gebie­den, waar­van de grond al in eigen­dom van de over­heid of natuur­or­ga­ni­sa­ties is. Via een amen­de­ment op de kader­no­ta, dat met steun van CDA, VVD en Christenunie/SGP werd inge­diend, stuurt de PvdA aan op de ver­snel­de inrich­ting van deze gebie­den.

In het najaar zal wor­den beslo­ten wel­ke pro­jec­ten geld van de pro­vin­cie ont­van­gen. Pro­vin­ci­a­le Sta­ten wil­len dat in ieder geval een bij­dra­ge aan de vol­gen­de pro­jec­ten wordt over­wo­gen:

 1. Broek­pol­der Vlaar­din­gen
 2. Oost­pol­der Gou­da
 3. Boterhuispolder/Goybos Lei­der­dorp
 4. Oost­vliet­zo­ne Lei­den.
 5. Bleis­wijk-noord Lan­sin­ger­land
 6. Poel­zo­ne West­land.
 7. Meije­gras­lan­den Nieuw­koop
 8. Boven­lan­den Nieuw­koop
 9. Boog­park Zuid­plas.
 10. Natuur­fiets­pad de Grecht
 11. Groe­ne Zoom, Nieu­wer­kerk aan den IJs­sel

De pro­jec­ten zijn goed gespreid over de pro­vin­cie en veel pro­jec­ten lig­gen in of bij de gro­te­re ste­den. Daar­door zul­len veel pro­vin­cie­be­wo­ners snel van de nieu­we inves­te­ring kun­nen pro­fi­te­ren. De € 16 mil­joen die extra wordt uit­ge­ge­ven, is afkom­stig uit het over­schot op de begro­ting van 2008. De las­ten voor de bur­ger zul­len in 2010 niet stij­gen.

Bron:
PvdA Zuid-Hol­land