Pro­ject ‘Boom in de voor­tuin’ voor Weert­se bewo­ners

De gemeen­te Weert, win­naar van de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le, vindt het belang­rijk dat de stad nog groe­ner wordt en wil daar­om graag bewo­ners bij de Groen­ste stad betrek­ken. Hier­voor start een nieuw pro­ject: Boom in de voor­tuin.

Met dit pro­ject wil de gemeen­te 3.000 bomen door par­ti­cu­lie­ren laten plan­ten in de komen­de vijf­tien jaar. Van­af woens­dag 31 okto­ber kun­nen par­ti­cu­lie­ren zich aan­mel­den via www.weert.nl/groenstestad. Voor dit eer­ste jaar stelt de gemeen­te 300 bomen gra­tis beschik­baar.

Tuin en straat vor­men een mooi groen geheel
Het pro­ject vloeit voort uit het bomen­be­leids­plan. Het sti­mu­le­ren tot aan­plant door inwo­ners is één van de speer­pun­ten uit dit plan. De zorg en belang­stel­ling voor een aan­ge­na­me en groe­ne woon­om­ge­ving houdt niet op bij de erf­grens. De tuin en de straat kun­nen samen een mooi groen geheel vor­men. Hier­bij is vaak in tui­nen meer ruim­te voor groen dan in het straat­beeld.

Hoe werkt het?
De gemeen­te koopt de bomen in en stelt één boom per tuin ter beschik­king aan de inwo­ners. Wie mee wil doen met dit pro­ject, down­lo­adt het aan­meld­for­mu­lier op www.weert.nl/groenstestad. Het inge­vul­de for­mu­lier stuurt u naar de gemeen­te Weert, Post­bus 950 6000 AZ Weert. De inwo­ners kun­nen uit een lijst kie­zen wel­ke boom ze wil­len plan­ten. Als de boom nog op voor­raad is, krijgt u bericht wan­neer en waar u de boom kunt afha­len. Zijn de bomen van dit jaar op, dan komt u op een wacht­lijst voor vol­gend jaar te staan. Bij het afha­len van de boom krijgt u een instruc­tie over hoe de boom geplant, ver­zorgd en gesnoeid moet wor­den. U plant de boom in uw voor­tuin en bent van­af dat moment zelf ver­ant­woor­de­lijk voor de geko­zen boom.