Pro­fes­si­o­na­li­se­ring van groe­ne erf­goed­sec­tor

Erf­goed in Neder­land staat de afge­lo­pen jaren steeds meer in de belang­stel­ling. Een ver­an­derd over­heids­be­leid in de erf­goed­sec­tor, die tot uiting komt in de beleids­brief Moder­ni­se­ring Monu­men­ten­zorg, sti­mu­leert de pro­fes­si­o­na­li­se­ring van deze sec­tor. Meer­de­re ambach­ten die werk­zaam zijn in het erf­goed heb­ben inmid­dels hun krach­ten gebun­deld. Zo heb­ben ook hove­niers­be­drij­ven nu hun han­den ineen gesla­gen en de Vak­groep van Erf­goed­ho­ve­niers opge­richt, waar­door deze ambachts­lie­den in het groe­ne erf­goed her­ken­baar zijn.

Voor de leden van deze vak­groep is het behe­ren, onder­hou­den en res­tau­re­ren van his­to­ri­sche tui­nen, par­ken en erven hun dage­lijk­se prak­tijk, waar­bij naast een ambach­te­lijk vak­man­schap ook een uit­ge­brei­de en spe­ci­fie­ke his­to­ri­sche ken­nis van het object ver­eist is. Ken­nis in het werk­veld is hier­bij het mot­to. De Erf­goed­ho­ve­niers gebrui­ken deze ken­nis in de uit­voe­ring van hun werk, waar­door het unie­ke karak­ter van dit his­to­ri­sche groen ook voor de toe­komst gewaar­borgd blijft.

Prak­ti­sche vaar­dig­he­den
Door hun jaren­lan­ge erva­ring in com­bi­na­tie met een gerich­te scho­ling bezit­ten de leden de prak­ti­sche vaar­dig­he­den die voor dit bij­zon­de­re ambacht ver­eist zijn.

 

Doel­stel­ling
De belang­rijk­ste doel­stel­ling van deze Vak­groep is het over­dra­gen en ver­gro­ten van de ken­nis bin­nen hun spe­ci­fie­ke ambacht waar­door het groe­ne erf­goed een kwa­li­teits­im­puls krijgt. Dit groe­ne erf­goed bestaat voor deze Vak­groep niet alleen uit bui­ten­plaat­sen en kas­teel­tui­nen maar bij­voor­beeld ook uit begraaf­plaat­sen, vroeg 19-eeuw­se vil­la­t­ui­nen, boe­ren­er­ven, kloos­ter­tuin en oude boom­gaar­den of ande­re land­schap­pe­lij­ke ele­men­ten.

Gewaar­borg­de uit­voe­rings­kwa­li­teit
De oprich­ting van de Vak­groep van Erf­goed­ho­ve­niers is een eer­ste con­cre­te stap naar een gewaar­borg­de uit­voe­rings­kwa­li­teit bin­nen het groe­ne erf­goed. Het opzet­ten van een erken­nings­re­ge­ling is een twee­de stap. Momen­teel wordt er aan deze erken­nings­re­ge­ling gewerkt waar­bij de erf­goed­ho­ve­nier zelf cen­traal staat zodat de ken­nis in het werk­veld gega­ran­deerd is.

Meer infor­ma­tie »

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.