Prin­ter- en scan­ner­le­ve­ran­cier schenkt 15.000 bomen

De komen­de vijf jaar wor­den jaar­lijks mini­maal drie­dui­zend bomen aan­ge­plant in De Kem­pen. De Eind­ho­ven­se prin­ter- en scan­ner­le­ve­ran­cier IPG Hol­land betaalt de aan­plant. Hier­voor onder­te­ken­den de direc­teu­ren van Staats­bos­be­heer Regio Zuid en IPG 9 maart een samen­wer­kings­over­een­komst. Het bedrijf betaalt de kos­ten van de aan­plant van de vijf­tien­dui­zend bomen. Staats­bos­be­heer regelt de aan­leg en het onder­houd.

De eer­ste bomen wor­den geplant langs het rivier­tje de Keersop in Ber­g­e­ijk. Dat gebeurt tij­dens de Nati­o­na­le Boom­feest­dag op 21 maart. De twee­de loca­tie zal in Eer­sel zijn, vol­gens beheer­der David Lau. De ande­re loca­ties wor­den per pro­ject beke­ken. De afspraak is wel dat de bomen ergens in de Kem­pen wor­den geplant.

Bin­ding
Direc­teur Nan­do Akker­mans van IPG noemt de bin­ding met de streek erg belang­rijk. “Hier wer­ken, wonen en recreëren we. Hier ver­spil­len we ook, daar­om heb­ben we De Kem­pen geko­zen voor de bomen.”

Bron:
Staats­bos­be­heer