Prijs­vraag EU voor de ‘Groene hoofd­stad van Euro­pa’

De Euro­pe­se Com­mis­sie heeft op ini­ti­a­tief van enke­le Euro­pe­se bur­ge­mees­ters een prijs­vraag uit­ge­schre­ven voor alle Euro­pe­se ste­den met meer dan 200 dui­zend inwo­ners: de Euro­pe­se prijs voor groe­ne ste­den. De prijs heeft tot doel de plan­ners, loka­le over­he­den en inwo­ners te inspi­re­ren de stad zo leef­baar en ‘groen’ moge­lijk te maken voor haar inwo­ners. Door­dat vier op de vijf Euro­pe­a­nen in een stad wonen, is de behoef­te aan een gezond, ‘groen’ stads­mi­li­eu gro­ter dan ooit. De prijs speelt daar op in door jaar­lijks de stad te belo­nen die zich het best om haar mili­eu heeft bekom­merd en voor de gezond­ste leef­om­ge­ving voor haar inwo­ners heeft gezorgd.

Bij de toe­ken­ning zal voor­al wor­den gelet op duur­za­me en inno­va­tie­ve mili­eu­op­los­sin­gen. Groe­ne ruim­te, schoon open­baar ver­voer en een cre­a­tie­ve aan­pak van afval­pro­ble­ma­tiek en geluids­over­last leve­ren pun­ten op. Een panel van des­kun­di­gen en een jury zul­len de mili­eu­pres­ta­ties en ‑plan­nen van de voor­ge­dra­gen ste­den onder de loep nemen. De win­nen­de stad moet als inspi­ra­tie­bron gaan die­nen. Zij zal haar erva­rin­gen uit­wis­se­len met ande­re ste­den in heel Euro­pa, zodat die nieu­we ‘groene’ ideeën opdoen.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier meer infor­ma­tie

Ook inte­res­sant:
Groen­com­pe­ti­tie, groen­be­leid

Bron:
Euro­pe­se Unie