Prijs­vraag ‘Groene Hand­druk’ om bio­di­ver­si­teit in open­ba­re ruim­te te sti­mu­le­ren

De ‘Groene Hand­druk’ is een tro­fee en een aan­moe­di­gings­prijs van 350 euro voor goe­de ini­ti­a­tie­ven waar­mee de bio­di­ver­si­teit in de open­ba­re ruim­te wordt bevor­derd en/of voor ini­ti­a­tie­ven waar­bij men­sen gesti­mu­leerd wor­den om actie te onder­ne­men voor bio­di­ver­si­teit. Deze sti­mu­le­ringstro­fee is in het leven geroe­pen door de Bra­bant­se gemeen­ten van de Duur­za­me Drie­hoek.

Bio­di­ver­si­teit is de ver­schei­den­heid aan die­ren en plan­ten op onze aar­de. De eco­sys­te­men leve­ren de mens levens­be­hoef­ten als voed­sel, genees­mid­de­len en hout, zui­ver water, en ver­vul­len belang­rij­ke recre­a­tie­ve, cul­tu­re­le en esthe­ti­sche func­ties.

Voor­beel­den
Voor­beel­den van goe­de ini­ti­a­tie­ven om bio­di­ver­si­teit te bevor­de­ren zijn: aan­leg van een groe­ne speel­plek, adop­tie van een pad­den­poel of vlin­der­tuin of de aan­schaf en plaat­sing van ‘autoch­toon’ plant­ma­te­ri­aal. 
 
Uit­rei­king eer­ste groe­ne hand­druk
Roel den Dik­ken, pro­gram­ma­lei­der groen van de gemeen­te Eind­ho­ven, reik­te op vrij­dag 21 mei de eer­ste Groe­ne Hand­druk uit aan de men­sen ach­ter ‘De Ver­ge­ten Tuin’.

De gemeen­te Eind­ho­ven reikt in 2010 in totaal 21 groe­ne hand­druk­ken uit. 

Meer infor­ma­tie:

Bron:
Gemeen­te Eind­ho­ven