Prijs­vraag: ‘Groene bedrijfs­lo­ca­ties pres­te­ren beter’

Het ver­groe­nen van een bedrijfs­lo­ca­tie heeft posi­tie­ve effec­ten op het bedrijfs­re­sul­taat. Groen leidt tot dalen­de ener­gie­kos­ten door de iso­la­tie van daken en gevels, tot een fris­se en gezon­de werk­om­ge­ving, waar­door de arbeids­pro­duc­ti­vi­teit toe­neemt en ver­zuim­kos­ten dalen. En tot omzet­stij­ging als gevolg van ima­go­ver­be­te­ring, bete­re zicht­baar­heid en recla­me. Een groen pand valt op.

Het Knoop­punt Inno­va­tief Groen wil dat meer bedrij­ven gebruik gaan maken van deze voor­de­len. Daar­om pre­sen­teert ze de Prijs­vraag ‘Groene bedrij­ven pres­te­ren beter’. Bedrij­ven die deel uit­ma­ken van Brain­port Ave­nue in Eind­ho­ven din­gen mee naar de hoofd­prijs.
Deze bedrij­ven wor­den uit­ge­no­digd een omschrij­ving te geven over hoe ze hun bedrijf en/of ter­rein zou­den wil­len ver­groe­nen, waar­bij zij hun moti­va­tie op ver­schil­len­de pun­ten toe­lich­ten. Voor­waar­de is dat de bedrij­ven onder­deel uit­ma­ken van de Brain­port regio en beschik­ken over een bedrijfs­pand. Inschrij­ven is moge­lijk tot 13 april 2012. Down­load het inschrijf­for­mu­lier »

De prijs bestaat uit de kos­te­lo­ze beschik­king over een team van top experts van het Knoop­punt Inno­va­tief Groen voor inspi­ra­tie, advies over het ont­werp en het ont­werp zelf, plan­be­ge­lei­ding voor het toe­pas­sen van het groen en ten slot­te €1.500,- voor rea­li­sa­tie van het plan. Daar­naast wordt het win­nen­de bedrijf in de schijn­wer­pers gezet via alle com­mu­ni­ca­tie­ka­na­len van het Knoop­punt Inno­va­tief Groen en zijn part­ners.

Deze prijs­vraag is geïntroduceerd op het Brain­port Café. Dit is een ini­ti­a­tief van Samen­wer­kings­ver­band Regio Eind­ho­ven, Brain­port Devel­op­ment, Knoop­punt Inno­va­tief Groen en de Dienst Lan­de­lijk Gebied.