Pre­sen­ta­tie van de bro­chu­re ‘Een groe­ne gezon­de wijk, inspi­ra­tie voor de prak­tijk’

Op 10 novem­ber wordt tij­dens het sym­po­si­um ‘Groen en Gezond­heid’, geor­ga­ni­seerd door Enten­te Flo­ra­le,  het eer­ste exem­plaar van de bro­chu­re ‘Een groe­ne gezon­de wijk, inspi­ra­tie voor de prak­tijk’ aan­ge­bo­den aan staats­se­cre­ta­ris Henk Ble­ker van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw en Inno­va­tie.

De bro­chu­re is bestemd voor gemeen­ten, GGD’en en maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties zoals cor­po­ra­ties. Zij kun­nen er inspi­ra­tie in vin­den om met groen de gezond­heid van bewo­ners te bevor­de­ren. De bro­chu­re bestaat uit drie delen. In het eer­ste deel wordt aan­dacht besteed aan het weten­schap­pe­lijk bewijs voor de rela­tie tus­sen groen en gezond­heid.

Inspi­re­ren­de prak­tijk­voor­beel­den
Daar­na vol­gen tien inspi­re­ren­de prak­tijk­voor­beel­den uit Neder­land van hoe groen inge­zet kan wor­den om de gezond­heid van bewo­ners te ver­be­te­ren. De bro­chu­re wordt afge­slo­ten met een stap­pen­plan voor het rea­li­se­ren van een groe­ne en gezon­de wijk. Daar­in staan sug­ges­ties waar op moet wor­den gelet bij de plan­vor­ming, het pro­ces, het ont­werp, de inrich­ting, het beheer, het onder­houd en de finan­cie­ring.

Samen­wer­king tus­sen groen- en gezond­heids­sec­tor
De inspi­ra­tie­bro­chu­re is tot stand geko­men door samen­wer­king tus­sen EMGO+ Insti­tuut, Ken­nis­cen­trum Recre­a­tie, minis­te­rie van LNV (nu: EL&I), Plant Publi­ci­ty Hol­land, GGD Neder­land, GGD IJs­sel­land, Bureau Gezond­heid Mili­eu & Vei­lig­heid GGD’en Brabant/Zeeland, GGD van Hulp­ver­le­ning Gel­der­land Mid­den, GGD Amster­dam, GGD Hol­lands Mid­den en GGD Rot­ter­dam-Rijn­mond.

Sym­po­si­um ‘Groen en Gezond­heid’
Het sym­po­si­um ‘Groen en Gezond­heid’ vindt plaats op 10 novem­ber in de Stads­ge­hoor­zaal in Vlaar­din­gen. Vijf spre­kers van­uit weten­schap, gezond­heids­zorg, archi­tec­tuur, zorg­ver­ze­ke­ring en groe­ne finan­cie­ring geven hun visie op het belang en de moge­lijk­he­den van het groen voor de pre­ven­tie­ve en cura­tie­ve gezond­heids­zorg en het belang van een inte­gra­le aan­pak en de gezon­de finan­cie­ring daar­van. Het bij­wo­nen van dit sym­po­si­um is gra­tis. 

Down­load ´Een groe­ne gezon­de wijk´ »