Pre­sen­ta­tie van bro­chu­re ‘Inheemse en uit­heem­se plan­ten­soor­ten in stad en land­schap’

Op woens­dag­mid­dag 5 okto­ber zal auteur Mar­co Hoff­man van Prak­tijk­on­der­zoek Plant en Omge­ving (PPO) het eer­ste exem­plaar van de bro­chu­re ‘Inheemse en uit­heem­se plan­ten­soor­ten in stad en land­schap’ over­han­di­gen aan Anne­mie­ke Fon­tein – hoofd van de afde­ling Land­schaps­ar­chi­tec­tuur van de gemeen­te Rot­ter­dam.

De over­han­di­ging vindt plaats om 13.30 uur in de VIP ruim­te op de vak­beurs Groot­Groen­Plus in Zun­dert. De bro­chu­re is een uit­ga­ve van Plant Publi­ci­ty Hol­land en is gefi­nan­cierd door Pro­duct­schap Tuin­bouw, als onder­deel van het pro­ject ‘Themaonderzoek Sor­ti­ment’.

Hel­de­re uit­leg
Regel­ma­tig is er ver­war­ring over de begrip­pen inheem­se, uit­heem­se soor­ten en autoch­to­ne her­kom­sten. Een hel­de­re en cor­rec­te uit­leg is van groot belang, omdat dit een essentiële basis is voor een goe­de dis­cus­sie. De bro­chu­re ‘Inheemse en uit­heem­se­plan­ten­soor­ten in stad en land­schap’ geeft hier­over een hel­de­re uit­leg.

Dis­cus­sie
Natuur­be­heer­ders en eco­lo­gen heb­ben de afge­lo­pen jaren de aan­plant van inheem­se soor­ten en autoch­to­ne her­komst sterk gepro­moot. Dit wordt extra gevoed door de gro­te maat­schap­pe­lij­ke belang­stel­ling voor bio­di­ver­si­teit en duur­zaam­heid. Veel genoem­de argu­men­ten voor het gebruik van inheem­se soor­ten zijn de wens om gene­tisch erf­goed in stand te hou­den en het feit dat inheem­se soor­ten heb­ben bewe­zen goed aan­ge­past te zijn aan het Neder­lands kli­maat. Maar er zijn ook tegen­ge­lui­den. In een recent opi­nie­stuk van een aan­tal inter­na­ti­o­naal beken­de eco­lo­gen in het tijd­schrift Natu­re wordt de bescher­ming van de eigen natuur en de voor­keur voor eigen soor­ten sterk gere­la­ti­veerd. De natuur ver­an­dert door kli­maat­ver­an­de­ring, over­be­mes­ting en ver­ste­de­lij­king zo sterk, dat de begrip­pen inheems en uit­heems snel aan bete­ke­nis ver­lie­zen. We kun­nen maar beter aan­vaar­den dat de natuur ver­an­dert en daar prak­tisch mee omgaan, aldus deze auteurs.

Uit­da­ging
Het is de uit­da­ging om een goe­de balans te vin­den tus­sen onze kost­ba­re natuur met mooie inheem­se soor­ten en onze waar­de­vol­le (groen)cultuur met een gro­te diver­si­teit aan prach­ti­ge en/of func­ti­o­ne­le uit­heem­se soor­ten. Ook afge­lei­den hier­van, zoals cul­ti­vars en autoch­to­ne her­komst heb­ben daar­bij gro­te waar­de. Voor het maken van de juis­te keu­ze is de loca­tie en voor­al de func­tie die een beplan­ting daar­bij moet ver­vul­len van essen­ti­eel belang.

Bestel­len
Bro­chu­re ‘Inheemse en uit­heem­se plan­ten­soor­ten in stad en land­schap’ is van­af 5 okto­ber te bestel­len bij Plant Publi­ci­ty Hol­land via info@pph.nl. Kos­ten: €5,00, inclu­sief BTW en ver­zend­kos­ten. Giro­num­mer: 14533 tnv PPH in Bos­koop met ver­mel­ding van de adres­ge­ge­vens.

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.