Pre­sen­ta­tie van boek ‘Mooi Deven­ter’ over de groe­ne stad aan de IJs­sel

Wie de gemeen­te Deven­ter van­uit een groen per­spec­tief bekijkt, zal niet genoeg krij­gen van het boek ‘Mooi Deven­ter’ dat op vrij­dag 25 novem­ber is gepre­sen­teerd door ini­ti­a­tief­ne­mer en foto­graaf Sjon Heij­gen­ga van Stich­ting Open Boek aan wet­hou­der Mar­griet de Jager. Deze uit­ga­ve belicht de onder­lin­ge ver­want­schap tus­sen mens, plant en dier in de stad, de wij­ken, de omlig­gen­de dor­pen en de buur­schap­pen.

Meer dan 500 foto’s geven een prach­tig beeld van deze groe­ne gemeen­te. “Deze uit­ga­ve is de bewijs­last van de terech­te bekro­ning van Deven­ter tot groen­ste stad van Euro­pa in de com­pe­ti­tie van Enten­te Flo­ra­le”, aldus bur­ge­mees­ter Hei­de­ma. De gemeen­te Deven­ter toont door deel­na­me aan de groen­com­pe­ti­tie van de Enten­te Flo­ra­le dan ook aan dat zij zich er van bewust is dat een groe­ne stad belang­rijk is voor mens en dier. 
 
Aan de hand van dit boek laat Deven­ter zien hoe zij het groen inzet­ten in het cen­trum, woon­wij­ken, bedrij­ven­ter­rei­nen en bui­ten­ge­bied naar bur­gers, poli­tiek en bedrijfs­le­ven. Bur­ge­mees­ter Hei­de­ma ver­zorgt met de Com­mis­sa­ris van de Konin­gin in Over­ijs­sel, Ank Bij­le­veld-Schou­ten, de inlei­ding van het boek.

Bete­re balans tus­sen en rood en groen
De thema’s groen, duur­zaam­heid en betrok­ken­heid van de bewo­ners naar de over­heid toe, krij­gen steeds meer inhoud. “Ook zien we dat er een steeds bete­re balans komt tus­sen rood (steen) en groen bij pro­ject­ont­wik­ke­laars en beleids­be­pa­lers”, aldus auteur Sjon Heij­en­ga. “Deze par­tij­en zien in dat bewo­ners graag in een pret­ti­ge, groe­ne leef­om­ge­ving wil­len wonen. Dit hoeft geen bos te zijn, maar een groe­ne omge­ving waar ze een wan­de­ling of een omme­tje kun­nen maken, wordt zeer op prijs gesteld.”

In het boek ‘Mooi Deven­ter’ wordt de omge­ving beke­ken van­uit het per­spec­tief van de gewo­ne man, de land­schaps­ar­chi­tect, de onder­ne­mer, de (school)jeugd, de eco­loog, de spor­ter, de beleids­ma­ker, de kun­ste­naar, de oude­re, de wan­de­laar, de agrariër, de recre­ant, de beheer­der, de dich­ter en zo ver­der.

Schit­te­ren­de panorama’s
Naast beel­den van par­ken, plei­nen, tui­nen, gevels en land­goe­de­ren toont ‘Mooi Deven­ter’ schit­te­ren­de panorama’s, luchtfoto’s en macro-opna­mes van flo­ra en fau­na. Daar­naast wor­den de eco­lo­gi­sche en soci­a­le ver­ban­den getoond en de hoofd­stuk­ken afge­slo­ten met (geïllustreerde) gedich­ten van betrok­ken bur­gers.

De Groe­ne Stad, ini­ti­a­tief van Plant Publi­ci­ty Hol­land, is betrok­ken geweest bij het opstel­len van dit boek.

‘Mooi Deven­ter’ is ver­krijg­baar in de boek­han­del van Deven­ter. Of is te bestel­len via info@degroenestad.nl voor  € 29,50 per boek.

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.