Pre­sen­ta­tie bro­chu­re ‘Vaste plan­ten in het open­baar groen’

De bro­chu­re ‘Vaste plan­ten in het open­baar groen, voor func­ti­o­ne­le en onder­houds­vrien­de­lij­ke toe­pas­sin­gen’ is gis­te­ren tij­dens de Ken­nis­bij­een­komst ‘Meer groen in tuin en plant­soen’ in Nij­me­gen gepre­sen­teerd. Onder­zoe­ker Mar­ga­reth Hop van PPO/WUR en auteur van de bro­chu­re over­han­dig­de het eer­ste exem­plaar aan Jan van Reij­en­dam van de Ver­e­ni­ging Stads­werk.

Van Reij­en­dam bena­druk­te het belang van het onder­zoek van PPO/WUR. Zij hel­pen mee de ken­nis paraat te hou­den; nieuw onder­zoek te doen en deze ken­nis samen met Plant Publi­ci­ty Hol­land mid­dels de cam­pag­ne De Groe­ne Stad te ver­sprei­den.

Repu­ta­tie
In het Neder­lands open­baar groen wor­den wei­nig vas­te plan­ten gebruikt. De oor­zaak daar­van is dat vas­te plan­ten een slech­te repu­ta­tie heb­ben bij groen­be­heer­ders. Ze wor­den veel­al gezien als duur en veel onder­hou­dend vra­gend.

 

Onder­houds­ar­me beplan­tin­gen
Deze repu­ta­tie was 25 jaar gele­den mis­schien terecht, maar in de tus­sen­tijd zijn er nieu­we beheer­me­tho­den ont­wik­keld en nieu­we soor­ten in de prak­tijk uit­ge­test. Daar­mee zijn onder­houds­ar­me beplan­tin­gen te maken, die zelfs goed­ko­per uit­pak­ken dan een hees­ter­vak of gazon. Dat biedt veel  nieu­we moge­lijk­he­den voor het gebruik. Dit blijkt uit het onder­zoek van Prak­tijk­on­der­zoek Plant en Omge­ving (PPO) met finan­cie­ring van het Pro­duct­schap Tuin­bouw. Deze onder­zoeks­re­sul­ta­ten zijn ver­werkt in de bro­chu­re ‘Vaste plan­ten in het open­baar groen’, die wordt uit­ge­ge­ven door Plant Publi­ci­ty Hol­land.

Deze bro­chu­re gaat in op aller­lei aspec­ten van het wer­ken met vas­te plan­ten. Deze bro­chu­re is bedoeld voor ieder­een met inte­res­se in actu­e­le ken­nis over het wer­ken met func­ti­o­ne­le, onder­houds­vrien­de­lij­ke vas­te plan­ten in het open­baar groen.

Bestel­len
De bro­chu­re is te bestel­len bij Plant Publi­ci­ty Hol­land door over­ma­ken van euro 5,00 (inclu­sief 6% BTW en ver­zend­kos­ten) op giro reke­ning 14533 ten name van Plant Publi­ci­ty Hol­land in Bos­koop, met refe­ren­tie ‘Vaste plan­ten boek’ en met ver­mel­ding van uw adres. Bij een afna­me van 20 stuks of meer is de prijs euro 3,00 per boek­je.

Down­load hier de bro­chu­re »