Première film Schar­rel­kids en debat over bui­ten­spe­len met expert-panel

Vrij­dag 7 sep­tem­ber gaat de film ‘Schar­rel­kids – avon­tuur­lijk gamen doe je bui­ten’ in pre­mi­è­re in het Film­huis Den Haag, waar­bij ook een debat met een expert-panel plaats­vindt. De film is een ini­ti­a­tief van IVN en Jan­tje Beton en heeft als doel beleids­ma­kers en scho­len te inspi­re­ren ervoor te zor­gen dat alle kin­de­ren dicht­bij huis kun­nen spe­len in de natuur.

De film gaat over de twee zus­jes Bibi en Zoë die vele mid­da­gen door­bren­gen ach­ter de spel­com­pu­ter of voor de TV. Ondanks de aan­moe­di­gin­gen van moe­der Mari­on wil­len de zus­jes niet naar bui­ten. Samen gaan de moe­ders van Bibi en Zoë de strijd aan om de mei­den naar bui­ten te krij­gen.

Debat over bui­ten­spe­len met expert-panel
Na het ver­to­nen van de film gaat een expert-panel onder lei­ding van dag­voor­zit­ter Jelle de Jong (direc­teur IVN) in debat over het belang van bui­ten­spe­len. Dit expert-panel bestaat uit Esther Ouwe­hand (lid Twee­de Kamer, Par­tij voor de Die­ren), Rob van Gaal (direc­teur Jan­tje Beton), Agnes van de Berg (bij­zon­der hoog­le­raar natuur­be­le­ving) en Roel van Raaij (seni­or beleids­me­de­wer­ker Minis­te­rie van  Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw en Inno­va­tie). Naast het debat zijn er bij­dra­gen van Agnes van den Berg over recent weten­schap­pe­lijk onder­zoek naar kind en natuur, Rob van Gaal over het belang van de film en de bui­ten­speel­sub­si­die en wordt Han Weber, gede­pu­teer­de van Zuid-Hol­land, geïn­ter­viewd.

Spe­len in de natuur is gezond
Kin­de­ren spe­len graag bui­ten in par­ken en wil­de natuur­ge­bied­jes. Maar nooit eer­der in de geschie­de­nis groei­den zó veel kin­de­ren zó ver weg van de natuur op. Ter­wijl bui­ten­spe­len in de natuur goed is voor kin­de­ren. Uit onder­zoek is geble­ken dat er op het groe­ne school­plein geva­ri­eer­der wordt gespeeld. Ook de bele­vings­waar­de is ver­be­terd voor de leer­lin­gen. Op het grij­ze school­plein voel­de slechts 40 pro­cent zich blij, ter­wijl op het groe­ne school­plein maar liefst 87 pro­cent van de leer­lin­gen zich blij voelt. Daar­naast is de attrac­tie­waar­de geste­gen. Meer plek­ken op het plein wor­den leuk gevon­den en ook gebruikt.

Groe­ne bui­ten­speel­sub­si­die voor scho­len
De natuur is dich­ter bij dan je denkt, zelfs in een ste­de­lij­ke omge­ving. Je kan de aan­we­zi­ge natuur toe­gan­ke­lijk maken of natuur­lij­ke ele­men­ten aan de ste­de­lij­ke omge­ving toe­voe­gen en dus ook aan het school­plein.
De film Schar­rel­kids wordt onder de aan­dacht gebracht bij scho­len. Vijf­tig scho­len maken met hun idee voor een groen bui­ten­spee­lidee op het school­plein kans op € 1.000 sub­si­die. Deze wordt beschik­baar gesteld door Jan­tje Beton.

Ini­ti­a­tief­ne­mers
De film Schar­rel­kids is een inti­a­tief van IVN en Jan­tje Beton en wordt mede moge­lijk gemaakt door Plant Publi­ci­ty Hol­land, Pro­gram­ma­bu­reau Natuur- en Mili­eu­edu­ca­tie en Prins Ber­nard Cul­tuur­fond. Fonds 1818 treedt op als gast­heer van deze bij­een­komst.