Poten­ties van Groen

Een aan­trek­ke­lijk vorm­ge­ge­ven fly­er die een ver­kor­te weer­ga­ve is van het door Alter­ra uit­ge­brach­te rap­port Poten­ties van Groen. (zie elders op deze web­si­te). Alter­ra onder­zocht twee thema’s die ook beho­ren tot de speer­pun­ten van het Gro­teste­den­be­leid: de invloed van groen in en om de stad op het over­ge­wicht bij kin­de­ren en het bin­den van huis­hou­dens met mid­den- en hoge­re inko­mens aan de stad. De fly­er is aan te vra­gen bij de direc­tie Ken­nis van het minis­te­rie van LNV.
Tref­woor­den bij deze fly­er zijn: gezond­heid, dage­lijk­se bewe­ging, speelom­ge­ving, leef­om­ge­ving