“Poten­ties van groen”

Het onder­zoek­rap­port geeft niet alleen een over­zicht van de potentiële effec­ten van groen, maar zoomt ook in op twee effec­ten van groen die aan belang­rij­ke doel­stel­lin­gen van het Gro­teste­den­be­leid zijn gere­la­teerd. Dit zijn het effect op het per­cen­ta­ge kin­de­ren met over­ge­wicht en het effect op het bin­den van huis­hou­dens met mid­den- en hoge inko­mens aan de stad. Het per­cen­ta­ge kin­de­ren met over­ge­wicht is in wij­ken met groen cir­ca 15% lager dan in ver­ge­lijk­ba­re wij­ken zon­der groen. Hier­bij is gecor­ri­geerd voor fac­to­ren zoals etni­ci­teit en soci­aal-eco­no­mi­sche sta­tus, zo blijkt uit dit rap­port.