Pam­flet De Groe­ne Stad

Onlangs is de eer­ste druk van het pam­flet De Groe­ne Stad ver­sche­nen. In deze infor­me­ren­de fol­der wordt de Groe­ne Stad filo­so­fie uit­ge­legd en komen actu­e­le thema’s als groen en gezond­heid, de eco­no­mi­sche waar­de van groen, bio­di­ver­si­teit, kli­maat en soci­a­le cohe­sie aan bod.
De Groe­ne Stad inter­na­ti­o­naal
Ook inter­na­ti­o­naal tim­mert De Groe­ne Stad aan de weg door mid­del van de inter­na­ti­o­na­le tak The Green City. Ook voor The Green City is een pam­flet ont­wik­keld.
Onli­ne bro­chu­res
Naast gedruk­te ver­sies, zijn er ook een bla­der­ba­re onli­ne bro­chu­res gemaakt. De Neder­land­se ver­sie kan hier beke­ken wor­den.
Klik voor de Engel­sta­ti­ge ver­sie hier.
Bent u geïn­te­res­seerd in een exem­plaar van ons/onze pamflet(ten)? Neemt u dan con­tact op via info@degroenestad.nl.