Over bomen en bui­en

De water­huis­hou­ding van onze ste­den staat onder druk. Door de kli­maats­ver­an­de­ring stijgt de hoe­veel­heid neer­slag. Voor­al in de win­ter­maan­den nemen de bui­en toe. In de stad staan regel­ma­tig stra­ten blank en lopen kel­ders onder water. De rio­len kun­nen de hoe­veel­heid water niet meer aan en stro­men over. Daar­door komt er onge­zui­verd water in onze rivie­ren. Het groot­ste pro­bleem is voor­al hoe om te gaan met die gro­te hoe­veel­heid neer­slag die in kor­te peri­o­den in de ste­den neer­valt. In de ste­den wor­den nu maat­re­ge­len geno­men om water­over­last te voor­ko­men, onder­meer door regen­wa­ter op een ande­re wij­ze af te voe­ren. Kun­nen bomen hier­bij hel­pen?

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier het arti­kel ver­sche­nen in Bomen­nieuws len­te 2008

Ook inte­res­sant:
Kli­maat, water­over­last, stads­bo­men

Bron:
Bomenstich­ting
Ken­nis­cen­trum tri­ple E (Fred ton­ne­ij­ck)