Ope­ning eer­ste gene­ra­tie­tuin

Minis­ter Ver­burg van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit (LNV) en de Haag­se wet­hou­der Bal­dew­singh ope­nen op dins­dag 6 april de eer­ste gene­ra­tie­tuin in Neder­land. Dit is een tuin waar­in kin­de­ren van een naschool­se opvang samen met de bewo­ners van ver­zor­gings­hui­zen bloe­men en gewas­sen zaai­en, plan­ten, ver­zor­gen, oog­sten en con­su­me­ren.

Doel van de gene­ra­tie­tuin is het groen let­ter­lijk naar kin­de­ren in de stad te bren­gen. Onge­bruik­te grond in de bin­nen­ste­den kan wor­den inge­zet voor deze tui­nen om kin­de­ren ken­nis te laten maken met de ver­schil­len­de fasen en aspec­ten van het groei­pro­ces. Stads­kin­de­ren komen zodoen­de op een leu­ke manier met groen en de natuur in aan­ra­king. Spe­len in het groen is niet alleen leuk, maar ook gezond. Het draagt er bij­voor­beeld aan bij dat kin­de­ren min­der snel te dik wor­den.

Posi­tief effect
De samen­wer­king tus­sen kin­de­ren en oude­ren in een gene­ra­tie­tuin heeft als posi­tief neven­ef­fect dat het iso­le­ment waar steeds meer oude­ren in ver­zor­gings­hui­zen in terecht komen, wordt door­bro­ken.

De eer­ste gene­ra­tie­tuin is een samen­wer­king tus­sen het minis­te­rie van LNV, de Haag­se kin­der­op­vang­or­ga­ni­sa­tie 2Samen, het ver­zor­gings­huis Roy­al in Den Haag en de gemeen­te Den Haag.

Bron:
LNV