Ope­ning eer­ste Fitnezz4All court in Neder­land

Oud-wereld­kam­pi­oen judo, Den­nis van der Geest, en de Haar­lem­se wet­hou­der sport, Maar­ten Diven­dal, ope­nen op 21 april het eer­ste Fitnezz4All court in Neder­land. Dit gebeurt bij de Molen­plas in Haar­lem. Ieder­een kan gebruik maken van de fit­ness­ap­pa­ra­ten op deze loca­tie, zo vaak en zo veel als hij/zij wil. De Stich­ting Fitnezz4All wil hier­mee het bewe­gen in de bui­ten­lucht sti­mu­le­ren.

Het court van Fitnezz4All ligt in het recre­a­tie­ge­bied Molen­plas in Haar­lem. Er staan acht fit­ness­ap­pa­ra­ten, waar­on­der een step­ap­pa­raat, een fiets, een Nor­dic Wal­ker en een Hipt­wis­ter. Kort­om, genoeg moge­lijk­he­den om in de bui­ten­lucht spor­tief bezig te zijn. De par­tij ach­ter dit voor Neder­land bij­zon­de­re con­cept is Stich­ting Fitnezz4all. Voor­zit­ter Wer­ner Smid van de stich­ting: “Ons doel is om bewe­gen voor ieder­een en zon­der kos­ten moge­lijk te maken.

In deze tijd heb­ben zowel jong als oud de behoef­te om veel te bewe­gen. Dit sluit ook goed aan bij het stre­ven van de overheid.” De gemeen­te Haar­lem heeft als eer­ste gemeen­te in Neder­land de loca­tie ter beschik­king gesteld.

 

 

Meer plaat­sen out­door fit­ness­ap­pa­ra­tuur in par­ken en/of op plei­nen
De Stich­ting Fitnezz4All wil op veel meer plaat­sen in Neder­land out­door fit­ness­ap­pa­ra­tuur in par­ken en/of op plei­nen plaat­sen. De stich­ting is hier­bij afhan­ke­lijk van dona­tie, spon­so­ring en finan­cie­ring door het bedrijfs­le­ven en de over­heid. De stich­ting denkt met name aan de voe­dings­in­du­strie, ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­raars en woning­cor­po­ra­ties. Met het in gebruik nemen van deze eer­ste Fitnezz4All Court hopen de Stich­ting Fitnezz4All en de gemeen­te Haar­lem een voor­beeld te zijn voor vele plaat­sen in Neder­land.

Bron:
Gemeen­te Haar­lem