Onder­zoek ‘beweegvriendelijke’ omge­ving voor gemeen­ten

Wel­ke vari­a­be­len en ken­mer­ken in de fysie­ke omge­ving zijn bepa­lend voor het sport- en beweeg­ge­drag van men­sen, onder wel­ke voor­waar­den en wat zijn de (kri­ti­sche) suc­ces­fac­to­ren? DSP-groep zocht in lite­ra­tuur en via gesprek­ken met sleu­tel­per­so­nen naar ant­woor­den op deze vra­gen. Func­ti­o­neel en recre­a­tief groen in de wijk komen aan bod.

De uit­kom­sten uit deze stu­die zijn input voor een nog te ont­wik­ke­len instru­ment voor gemeen­ten met tips en suc­ces­vol­le voor­beel­den. In het onder­zoek is niet alleen geke­ken naar de inrich­ting van de omge­ving, maar ook naar de effec­ten van beheer, orga­ni­sa­tie en com­mu­ni­ca­tie.

Func­ti­o­neel en spor­tief bewe­gen
Bij func­ti­o­neel bewe­gen ligt de nadruk op ver­plaat­sen. De uit­da­ging bestaat eruit ver­plaat­sin­gen bewe­gings­rij­ker te maken.

 

 

 

Bij spor­tief bewe­gen gaat het er om de (uit­hui­zi­ge) vrije­tijds­be­ste­ding van men­sen bewe­gings­rij­ker te maken. Onder­wer­pen die in het onder­zoeks­rap­port aan de orde komen, zijn:
• speel­ruim­te
• mobi­li­teit (loop- en fiets­rou­tes, auto­mo­bi­li­teit)
• bewe­gen op school en op de werk­plek
• func­ti­o­neel en recre­a­tief groen in de wijk
• afstand tot sport­ac­com­mo­da­ties in rela­tie tot spor­tief gedrag
• open­ba­re sport­voor­zie­nin­gen in de wijk
• lokaal beleid op het gebied van sport, gezond­heid en ruim­te­lij­ke orde­ning

Con­clu­sie
Een belang­rij­ke con­clu­sie uit het onder­zoek is dat veel ‘inter­ven­ties’ om tot een beweeg­vrien­de­lij­ke omge­ving te komen, geba­seerd zijn op de aan­na­me dat deze lei­den tot meer bewe­gen. Metin­gen of eva­lu­a­tie of dit ook wer­ke­lijk het geval is, ont­bre­ken in veel geval­len. Voor­al bij inter­ven­ties die gericht zijn op spor­tief bewe­gen, is vaak spra­ke van de aan­na­me van posi­tie­ve effec­ten.

Bron:
DSP Groep