Olden­zaal plant ruim 500 bomen

Op diver­se loca­ties in Olden­zaal zijn in 2009 en 2010 ruim vijf­hon­derd nieu­we bomen geplant. Dat zijn er meer dan in voor­gaan­de jaren.

Soms is het door ont­wik­ke­lin­gen in de stad onver­mij­de­lijk dat bomen en strui­ken het veld moe­ten rui­men, zoals bij de aan­leg van wegen of nieuw­bouw­pro­jec­ten. Om dit ver­lies aan groen te com­pen­se­ren zijn op diver­se loca­ties nieu­we bomen geplant. Het ver­lies aan groen is niet alleen gecom­pen­seerd, er zijn in 2009 en 2010 ook extra bomen toe­ge­voegd aan het straat­beeld.

Veel zorg aan omstan­dig­he­den
Bij de recon­struc­tie van wegen wordt inmid­dels stan­daard beke­ken of er bomen­rij­en kun­nen wor­den inge­past in de nieu­we situ­a­tie. Hier­voor is het onder ande­re van belang dat de wor­tels van de bomen vol­doen­de ruim­te heb­ben om te kun­nen groei­en. Als de moge­lijk­heid bestaat om bomen te plan­ten, besteedt de gemeen­te veel zorg aan de omstan­dig­he­den waar­in de bomen wor­den geplaatst. De onder­grond­se voor­zie­nin­gen, waar­on­der de bewa­te­ring en de door­wor­tel­baar­heid van de onder­grond, zijn hier­bij zeker zo belang­rijk als de boven­grond­se. Boven­gronds kun­nen de bomen bij­voor­beeld met meta­len con­struc­ties beschermd wor­den.

De bomen die geplant zijn, zijn voor­na­me­lijk eiken, essen en elzen.