Oekraïense film­ploeg maakt opna­mes van groen­toe­pas­sin­gen in Den Haag en Zoe­ter­meer

Een film­ploeg uit de Oekraïne bezocht vori­ge week Den Haag en Zoe­ter­meer om voor­beel­den te fil­men van hoe bomen en plan­ten in de ste­de­lij­ke omge­ving wor­den toe­ge­past.

Het pro­gram­ma van deze dag (samen­ge­steld door Plant Publi­ci­ty Hol­land) zag er als volgt uit:

  • Wet­hou­der Bal­dew­singh van de gemeen­te Den Haag sprak over het belang van het groen in zijn gemeen­te en liet enke­le prach­ti­ge voor­beel­den zien;
  • Beleids­me­de­wer­ker W. Duijs van de gemeen­te Den Haag liet enke­le voor­beeld­pro­jec­ten in de stad zien; 
  • Land­schaps­ar­chi­tect M. den Ruy­ter, ont­wer­per van de Flo­ri­a­de 1992, gaf een rond­lei­ding over het Flo­ri­a­d­e­ter­rein van Zoe­ter­meer. Na afloop van de Flo­ri­a­de is op een gedeel­te van het ter­rein een woon­wijk gebouwd met behoud van de groen­struc­tu­ren waar­door de wijk enorm groen en leef­baar is.

Zeer enthou­si­ast
Na afloop van deze dag was de film­ploeg zeer te spre­ken over hoe het groen in Neder­land wordt toe­ge­past. “Geweldig dat van­uit gemeen­ten zo wordt geïnvesteerd in het groen en dat het ook zo net­jes wordt onder­hou­den. Dit werkt heel posi­tief. Een mooi voor­beeld voor ons”.  Naast opna­mes van de toe­pas­sing zijn er ook opna­mes gemaakt van de boom­kwe­ke­r­ij­sec­tor.

Op kor­te ter­mijn wor­den de beel­den uit­ge­zon­den op lan­de­lij­ke tv van Oekraïne. Met als voor­naams­te doel de over­heid maar ook de bur­ger te infor­me­ren over de ken­nis van het boom­kwe­ke­rij­pro­duct, over de toe­pas­sings­mo­ge­lijk­he­den en over de meer­waar­de van het groen.