Nij­me­gen wil Groen­ste Stad van Neder­land wor­den

In 2003 deed Nij­me­gen al eens mee aan de wed­strijd Groen­ste stad van Neder­land. Toen werd de Waal­stad twee­de. “Kri­tiek­punt inder­tijd was dat het onder­houd beter kon”, zegt mili­eu­wet­hou­der Jan van der Meer. “Dat is inmid­dels ver­be­terd. Van­daar dat we het weer eens pro­be­ren.”

De belang­rijk­ste reden waar­om het col­le­ge van Nij­me­gen mee­doet, is dat het een goe­de gele­gen­heid is om het groen in de stad onder de aan­dacht te bren­gen. “Er is de afge­lo­pen jaren veel gebeurd op het gebied van groen­be­leid en er staat nog het nodi­ge op de rol. Zo’n prijs is een mooie sti­mu­lans”, vindt de wet­hou­der. Dat is ook het doel van Enten­te Flo­ra­le. Het is een orga­ni­sa­tie die wordt gedra­gen door over­he­den en vak­or­ga­ni­sa­ties die iets met groen te maken heb­ben. De jaar­lijk­se com­pe­ti­tie wordt inge­zet om de gedach­te van De Groe­ne Stad te pro­mo­ten bij over­he­den, bur­gers en bedrijfs­le­ven.

Lees het gehe­le inter­view met wet­hou­der Jan van der Meer »