Nij­me­gen stelt €100.000 beschik­baar voor groen­da­ken woning­cor­po­ra­ties en bedrij­ven

De gemeen­te Nij­me­gen gaat nu ook aan woning­cor­po­ra­ties en bedrij­ven advies geven en sub­si­die ver­le­nen bij het aan­leg­gen van groen­da­ken. In 2011 wordt voor de sub­si­die­re­ge­ling €100.000 beschik­baar gesteld. Deze maat­re­gel past in het stre­ven van de gemeen­te om de effec­ten van kli­maat­ver­an­de­ring tegen te gaan.

De sub­si­die bedraagt 50% van de kos­ten die wor­den gemaakt om een groen­dak aan te leg­gen. Groen­da­ken hel­pen bij het vast­hou­den van regen­wa­ter, zor­gen voor ver­koe­ling en iso­la­tie van gebou­wen. Ook heb­ben zij in tegen­stel­ling tot con­ven­ti­o­ne­le daken een ver­koe­lend effect op de omge­ving, zor­gen voor CO²-opvang en van­gen fijn­stof af.

Eer­der groen­da­ken aan­leg­gen
De kos­ten blij­ken vaak een drem­pel om een groen­dak aan te leg­gen. Onder­zoek heeft aan­ge­toond dat eige­na­ren met een bij­dra­ge in de kos­ten eer­der groen­da­ken aan­leg­gen. Daar­om stelt de gemeen­te Nij­me­gen de bestaan­de sub­si­die­re­ge­ling voor par­ti­cu­lie­ren nu ook open voor woning­cor­po­ra­ties en bedrij­ven. De sub­si­die bedraagt 50% van de kos­ten tot een maxi­mum van €25 per vier­kan­te meter aan­ge­legd groen­dak. De sub­si­die­re­ge­ling voor groen­da­ken voor bedrij­ven treedt begin janu­a­ri 2011 in wer­king.

Tech­ni­sche aan­pas­sin­gen
De aan­leg van een groen­dak op een bestaand dak vergt soms ook tech­nisch de nodi­ge aan­pas­sin­gen van­we­ge het extra gewicht. De gemeen­te raadt daar­om aan altijd een bouw­kun­dig onder­zoek te laten uit­voe­ren naar de draag­kracht van het bestaan­de dak. Daar staat tegen­over dat een groen­dak twee tot drie keer zo lang mee gaat en van­we­ge de hoge­re iso­la­tie­waar­de ook flin­ke bespa­rin­gen kan ople­ve­ren op kos­ten voor koel­sys­te­men. Ook zal het de waar­de van de pan­den ver­meer­de­ren.

Sub­si­die­re­ge­ling
De sub­si­die­re­ge­ling wordt in opdracht van de gemeen­te ver­zorgd door het Water­ser­vi­ce­punt.
Meer infor­ma­tie over de rege­ling en de exac­te voor­waar­den is te vin­den op waterbewust.nl en op nijmegen.nl/digitalebalie.

Bron:
Gemeen­te Nij­me­gen