Nij­me­gen start foto­wed­strijd ‘Nijmegen Altijd Groen’

Nij­me­gen neemt dit jaar deel aan de Enten­te Flo­ra­le en ter gele­gen­heid daar­van orga­ni­seert de gemeen­te samen met Week­blad De Brug een digi­ta­le foto­wed­strijd Nij­me­gen Altijd Groen.

De opzet van de wed­strijd is sim­pel: ieder­een kan mee­doen door een recent gemaak­te digi­ta­le foto van het open­baar groen in Nij­me­gen te mai­len naar ententeflorale@nijmegen.nl.

Foto wordt weke­lijks geplaatst
Week­blad De Brug plaatst weke­lijks de mooi­ste foto van die week. Een selec­tie van de mooi­ste foto’s wordt ook opge­no­men in het bid­book ‘Nijmegen Altijd Groen’ dat aan­ge­bo­den wordt aan de jury van de Enten­te Flo­ra­le. Deze bezoekt 9 juli Nij­me­gen om met eigen ogen te oor­de­len over het groen in de  stad. De beslis­sing wie zich de Groen­ste Stad van 2010 mag noe­men volgt in het najaar.

Jury
De inge­zon­den foto’s wor­den beoor­deeld door een jury bestaan­de uit Jan van der Meer (wet­hou­der Groen gemeen­te Nij­me­gen), Ger­da Hen­driks (stad­s­eco­loog gemeen­te Nij­me­gen) en Jan­ne­ke van Ber­gen (redac­tri­ce De Brug).

Klik hier voor meer infor­ma­tie »

Bron:
Gemeen­te Nij­me­gen