Nij­me­gen maakt €4 mil­joen extra vrij voor groen

Om de uit­stra­ling van het groen in de Nij­mee­g­se wijk Duken­burg te ver­be­te­ren, heeft het col­le­ge van B&W het Groen­aan­pak­plan Duken­burg vast­ge­steld. Met de ver­ster­king van ver­schil­len­de sfe­ren in het groen, krij­gen de wij­ken meer vari­a­tie. Voor de aan­pak van het groen in Duken­burg wordt de komen­de 10 jaar €4 mil­joen extra vrij­ge­maakt.

Groen speelt een belang­rij­ke rol in Duken­burg. Het groen is aan­ge­plant bij de bouw van het stads­deel in de jaren ’60 en ’70. Door de snel­le groei, bezui­ni­gin­gen op het onder­houd en het stop­pen met che­mi­sche bestrij­dings­mid­de­len, ziet het groen er op ver­schil­len­de plek­ken niet meer zo fraai uit. Er is spra­ke van ach­ter­stal­lig onder­houd, de wen­sen van bewo­ners zijn ver­an­derd en som­mi­ge dicht begroei­de plek­ken geven een onvei­lig gevoel. Het Groen­aan­pak­plan Duken­burg biedt een aan­pak op de gesig­na­leer­de pro­ble­men.

 

 


Meer vari­a­tie in de wijk
Het groen kan aan­trek­ke­lij­ker wor­den door de ver­schil­len­de sfe­ren te ver­ster­ken, waar­door er meer vari­a­tie komt in de wij­ken. Dicht­bij de wonin­gen wordt het groen inten­sief gebruikt, bij­voor­beeld om te spe­len. Rond­om de wij­ken ligt de nadruk in com­bi­na­tie met de water­gan­gen meer op natuur en rust. Tot slot stra­len de oude lanen, de boom­be­plan­ting langs de door­gaan­de wegen en de groen­ge­bie­den rond­om de hoog­bouw de his­to­rie en allu­re van Duken­burg uit. Daar­naast wordt de inrich­ting en het beheer beter afge­stemd op het gebruik.

Niet alles ver­an­dert
Niet alle groen gaat ver­an­de­ren. Alleen die plek­ken met gro­te ach­ter­stan­den, die niet meer vol­doen en moei­lijk te behe­ren zijn, krij­gen een opknap­beurt. Hier­voor wordt 4 mil­joen euro gere­ser­veerd. Voor de tota­le uit­voe­ring wordt 10 jaar uit­ge­trok­ken. Er is dus nog een lan­ge weg te gaan.

In okto­ber 2010 wordt al begon­nen met onder­houd aan het groen in Tol­huis en Zwa­nen­veld. Van­af 2011 vol­gen­de de ande­re wij­ken in Duken­burg.

Klik hier voor meer infor­ma­tie »

Bron:
Gemeen­te Nij­me­gen