Nij­me­gen: Groe­ne stad aan de Waal

Groen kent allang geen sec­to­ra­le aan­pak meer, maar beweegt zich te mid­den van uit­een­lo­pen­de en vaak actu­e­le the­ma’s. In Nij­me­gen heeft wet­hou­der Jan der Meer met het groen­plan (en onder het mot­to ‘Groen moet je doen’) de beleids­lij­nen uit­ge­zet om de rol­len van groen ver­der te ver­an­ke­ren in de stad. Het laat zien hoe in Nij­me­gen met het groen wordt omge­gaan, en hoe het past bin­nen de dyna­miek van de stad als geheel. Con­creet is de gemeen­te bezig met groe­ne maat­re­ge­len t.b.v. kli­maat en lucht­kwa­li­teit (groe­ne daken, groe­ne wegen), ver­ster­king van de uit­stra­ling van de bin­nen­stad (meer groen in de win­kel­stra­ten) en inves­te­rin­gen in het groen om de stad. In dit mei num­mer van Groen — dat hele­maal in het teken staat van Nij­me­gen — wordt o.a. aan­dacht besteed aan Nij­me­gen als gezon­de stad, het plan Groe­ne Allu­re Bin­nen­stad en enke­le bur­ger­ini­ti­a­tie­ven.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Klik hier voor meer infor­ma­tie

Ook inte­res­sant:
Nij­me­gen, beleid, open­baar groen

Bron:
Vak­blad Groen