Nieu­we Groen­keur-kwa­li­teits­nor­men voor groen­pro­fes­si­o­nals geac­cep­teerd

Begin juni heeft de Raad voor Accre­di­ta­tie de drie Groen­keur-beoor­de­lings­richt­lij­nen voor de zake­lij­ke markt defi­ni­tief geac­cep­teerd. Dit bete­kent dat de dienst­ver­le­ning van Groen­keur-onder­ne­mers wordt getoetst aan de inter­na­ti­o­na­le rege­lin­gen die gel­den voor kwa­li­teit. De nieu­we kwa­li­teits­nor­men voor Groen­voor­zie­nin­gen, Boom­ver­zor­ging en Dak- en Gevel­be­groe­ning 2012 bevat­ten tevens de nor­men voor ISO 9001. Zij tre­den per 1 janu­a­ri 2013 in wer­king. In de peri­o­de van 1 juli 2012 tot 1 janu­a­ri 2013 kun­nen (aspirant-)deelnemers van Groen­keur kie­zen voor een (her)certificatie vol­gens de beoor­de­lings­richt­lijn 2010 óf vol­gens de nieu­we richt­lijn 2012.

De Groen­keur-beoor­de­lings­richt­lij­nen voor­zien in de kwa­li­teits­vraag voor de groe­ne sec­tor. Omgaan met leven­de mate­ri­a­len vraagt een spe­ci­aal kwa­li­teits­ma­na­ge­ment­sys­teem. Elke beoor­de­lings­richt­lijn kent hoog­waar­di­ge pro­duc­tei­sen.

ISO 9001
In de 2012-ver­sie van de beoor­de­lings­richt­lij­nen Groen­voor­zie­nin­gen, Boom­ver­zor­ging en Dak-en gevel­be­groe­ning is even­eens ISO 9001 geïn­te­greerd. Tij­dens een audit wor­den alle aspec­ten van het Groen­keur-kwa­li­teits­ma­na­ge­ment-sys­teem gelijk­tij­dig getoetst met ISO 9001. Op de cer­ti­fi­ca­ten voor de zake­lij­ke markt zal dan ook ISO 9001 wor­den ver­meld.

 Vak­man­schap
De nieu­we beoor­de­lings­richt­lij­nen ver­plich­ten de Groen­keur-onder­ne­mer het eigen werk goed en nauw­ge­zet te con­tro­le­ren. De nieu­we richt­lij­nen ken­nen stren­ge bepa­lin­gen voor de eigen ver­kla­ring bij duur­zaam inko­pen, slui­ten frau­de uit en stel­len hoge­re eisen aan de vak­be­kwaam­heid van het per­so­neel.

Opknip­pen sco­pe
Boven­dien is het toe­pas­sings­ge­bied opge­knipt in ver­schil­len­de dienst­ver­le­nin­gen die groen­be­drij­ven  aan­bie­den, zoals advies, ont­werp, aan­leg en onder­houd. Voor­heen kon­den gespe­ci­a­li­seer­de bedrij­ven op deze onder­de­len geen Groen­keur-cer­ti­fi­caat beha­len. Nu kun­nen deze bedrij­ven zelf het toe­pas­sings­ge­bied vast­stel­len bin­nen het kwa­li­teits­ma­na­ge­ment­sys­teem in de groe­ne dienst­ver­le­ning. Deze vormt onder­deel van de con­tro­le.

Groen­keur is het lei­den­de en onder­schei­den­de kwa­li­teits­keur­merk voor hove­niers, groen­voor­zie­ners,  boom­ver­zor­gers en dak- en gevel­be­groe­ners. Een Groen­keur-cer­ti­fi­caat ver­ze­kert dat de kwa­li­teit peri­o­diek wordt gecon­tro­leerd door een onaf­han­ke­lij­ke cer­ti­fi­ca­tie-instel­ling. De stich­ting richt zich hier­mee op het ver­be­te­ren van het kwa­li­teits­ni­veau van onder­ne­mers en het bie­den van garan­ties aan de opdracht­ge­vers. Dit zijn zowel con­su­men­ten als pro­fes­si­o­ne­le opdracht­ge­vers.

Meer infor­ma­tie »