Nieu­we bomen voor monu­men­taal stads­park Sit­tard

Op maan­dag 22 febru­a­ri werd gestart met het plan­ten van enke­le nieu­we bomen in het stads­park in Sit­tard. Wet­hou­der Ber­ry van Rijs­wijk heeft het start­sein geven door zelf een zoge­naam­de Varen­beuk en een Moe­ra­seik aan te plan­ten.

De afge­lo­pen maan­den zijn reeds veel bomen in het park gesnoeid. Boven­dien zijn helaas enke­le bomen gekapt die gevaar ople­ver­den voor de omge­ving. “Uiteraard plan­ten wij daar enke­le bij­zon­de­re boom­soor­ten voor terug. Daar­naast is het de bedoe­ling om deze bomen te eti­ket­te­ren, zodat toe­ris­ten en bomen­lief­heb­bers meer infor­ma­tie krij­gen over de monu­men­ta­le bomen in het park”, aldus wet­hou­der Ber­ry van Rijs­wijk (Beheer Open­ba­re Ruim­te).

Het stads­park in Sit­tard is één van de twee par­ken in Neder­land die een nati­o­naal monu­men­ten­sta­tus heeft. Het ande­re park is het wel­be­ken­de Von­del­park in Amster­dam.

Toon Her­mans Humor fes­ti­val
Het Sit­tard­se stads­park, ooit ont­wer­pen door tuin­ar­chi­tect Dirk Ter­steegh heeft sinds de aan­leg in 1920 al een aan­tal keren een meta­mor­fo­se of reno­va­tie door­ge­maakt. De laat­ste reno­va­tie was zo ‘n 25 jaar gele­den. Nu 25 jaar later is het park toe aan een fik­se opknap­beurt. De diver­se water­par­tij­en krij­gen een onder­houds­beurt en plant­vak­ken wor­den ver­van­gen door nieu­we beplan­ting. Bomen die door de jaren heen zijn ver­wij­derd of die er slecht aan toe zijn wor­den ver­van­gen door nieu­we bij­zon­de­re boom­soor­ten. Dit zoals oor­spron­ke­lijk ont­wor­pen is door tuin­ar­chi­tect Ter­steegh. In juni 2010 zal het stads­park die­nen als decor voor het Toon Her­mans Humor fes­ti­val. Daar­na zal de reno­va­tie ver­volgd wor­den.

Bron:
Gemeen­te Sit­tard-Geleen