Nieu­we bomen voor Mont­foort en Oude­wa­ter

Langs de pro­vin­ci­a­le weg N228 in Mont­foort en Oude­wa­ter wor­den door de pro­vin­cie nieu­we bomen geplant. De bomen komen hier om het land­schap De Utrecht­se Waar­den te ver­ster­ken, aan­ge­zien er de afge­lo­pen jaren een aan­tal bomen zijn gekapt langs pro­vin­ci­a­le wegen in dit gebied.

Gede­pu­teer­de van de pro­vin­cie Utrecht Rem­co van Lun­te­ren en wet­hou­der van de gemeen­te Mont­foort Rob Jon­kers plant­ten onlangs samen de eer­ste van deze bomen. Gede­pu­teer­de van Lun­te­ren: “Vei­lig­heid op onze wegen is voor ons enorm belang­rijk. Helaas moe­ten daar­bij soms bomen gekapt wor­den. Omdat we natuur en land­schap ook belang­rijk vin­den, ben ik blij dat we deze bomen op een ande­re plek weer terug kun­nen plan­ten.”
 
100 bomen terug­ge­plant
Dank­zij de goe­de samen­wer­king tus­sen de gemeen­tes Mont­foort en Oude­wa­ter, de gebieds­com­mis­sie De Utrecht­se Waar­den en de pro­vin­cie Utrecht totaal wor­den er in de maan­den novem­ber en decem­ber ruim 100 bomen en een aan­tal hagen en hak­hout terug geplant. Dit gebeurt op die plek­ken waar dat moge­lijk is wat betreft de land­schaps­in­rich­ting, ver­keers­vei­lig­heid en cul­tuur­his­to­rie. Zo krijgt het zoge­naam­de oost-west lint nieu­we laan­be­plan­ting en de noord-zuid lijn in Meern­dijk beplan­ting met hak­hout, wat goed past in het open land­schap.

Bron:
Pro­vin­cie Utrecht

——————————————————————————-

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.