Nieuw vak­blad Dak&Gevel Groen op de markt

Het Bomen­cen­trum Neder­land in Baarn vorm­de maan­dag 27 sep­tem­ber het groe­ne decor tij­dens de pre­sen­ta­tie van het nieu­we vak­blad Dak&Gevel Groen. Hoofd­re­dac­teur Hein van Ier­sel over­han­dig­de in Het Groe­ne Pavil­joen het eer­ste num­mer aan Hans van Coo­ten, voor­zit­ter VHG vak­groep Dak- en Gevel­be­groe­ners.

Dak&Gevel Groen, de jong­ste uit­ga­ve van uit­ge­ve­rij NWST NeW­STo­ries uit Nij­me­gen, is een vak­blad over inten­sie­ve en exten­sie­ve dak­tui­nen en gevel­be­groei­ing. De doel­groep van de nieu­we titel bestaat uit kwe­kers, over­he­den, (tuin- en landschaps)architecten, groen­voor­zie­ners, woning­bouw­cor­po­ra­ties, pro­ject­ont­wik­ke­laars en toe­le­ve­ran­ciers op het gebied van dak- en gevel­groen.

Voor­af­gaand aan de pre­sen­ta­tie gaf archi­tect Joost Moolen­burgh van Archi­tek­ten­bu­ro Küh­ne & Co een toe­lich­ting op het groot­ste groe­ne gevel­pro­ject van Euro­pa, Green­Park in Rot­ter­dam.