Nieuw logo voor De Groe­ne Stad

De Groe­ne Stad, het ken­nis­plat­form van het groe­ne bedrijfs­le­ven over de baten van groen, heeft een nieuw logo gekre­gen. Vorig jaar werd door het groe­ne bedrijfs­le­ven — onder de vlag van de stich­ting iVer­de- het vir­tu­e­le ken­nis­plat­form ‘De Groe­ne Stad’ (www.degroenestad.nl) al nieuw leven inge­bla­zen. Het logo sluit goed aan bij het nieu­we ima­go van De Groe­ne Stad.
Met haar inter­na­ti­o­na­le tak, ‘the Green City’ (www.thegreencity.com), werkt De Groe­ne Stad boven­dien hard aan haar posi­tie in het inter­na­ti­o­na­le net­werk. Het nieu­we logo is ook in de inter­na­ti­o­na­le tak van De Groe­ne Stad geïn­cor­po­reerd.
Baten van groen
Doel­stel­ling van het ken­nis­plat­form De Groe­ne Stad is het maat­schap­pe­lij­ke besef over de baten van groen ver­der te laten groei­en. Met behulp van de web­si­te wor­den over­he­den, instel­lin­gen en bedrij­ven die pro­fes­si­o­neel bezig zijn met de plan­ning en ont­wik­ke­ling van het ste­de­lij­ke gebied geïn­for­meerd over de func­ti­o­ne­le eigen­schap­pen van groen.
Web­si­te
De site bevat eigen redac­ti­o­ne­le berich­ten, maar ont­sluit ook bestaan­de (weten­schap­pe­lij­ke) ken­nis over de toe­pas­sing van groen. Op de web­si­te zijn ver­der onder ande­re de laat­ste tweets, nieuws­be­rich­ten, pers­be­rich­ten, nieuws­brie­ven van De Groe­ne Stad en inter­views te vin­den. Dit alles is onder­ver­deeld in zes belang­rij­ke pij­lers, name­lijk: gezond­heid, kli­maat, eco­no­mie, bio­di­ver­si­teit, soci­a­le cohe­sie en trends.