Nieuw hand­boek over groe­ne daken op de mark

Het eer­ste exem­plaar van ‘Handboek Groe­ne Daken, van idee tot rea­li­sa­tie’ werd op de vak­beurs Dag van de Open­ba­re Ruim­te in Hou­ten gepre­sen­teerd. Direc­teur Albert Jan Kers­sen van Bureau Groen­ad­vies zal het eer­ste boek over­han­di­gen aan een bestuurs­lid van Groen­keur.

De markt voor groe­ne daken is in Neder­land in een stroom­ver­snel­ling geko­men, met groei­en­de maat­schap­pe­lij­ke belan­gen, opeen­vol­gen­de tech­ni­sche inno­va­ties en met een toe­ne­mend aan­tal nieu­we spe­lers. Het doel deze publi­ca­tie is dan ook het beheer­sen en waar moge­lijk ver­ho­gen van de kwa­li­teit van pro­fes­si­o­ne­le groen­dak­pro­jec­ten, waar­bij de publi­ca­tie gebruikt kan wor­den als een prak­tijk­ge­richt hand­boek voor elke fase in het bouw­pro­ces. Om dit te berei­ken is voor elke par­tij in de bouw­ke­ten stap voor stap uit­ge­werkt wat er dient te gebeu­ren, waar men reke­ning mee moet hou­den en wat daar­bij de aan­dachts­pun­ten zijn. Van ini­ti­a­tief­fa­se en ont­werp tot en met uit­voe­ring, ople­ve­ring en beheer. 
 
Doel­groep
Dit hand­boek is dan ook bestemd voor opdracht­ge­vers, pro­ject­ont­wik­ke­laars, (landschaps)architecten, bouw­be­drij­ven, instal­la­teurs, dak­be­dek­kings­be­drij­ven, leve­ran­ciers en hove­niers.

Tot­stand­ko­ming
Het boek wordt uit­ge­ge­ven door BDA Dak en Gevel­op­lei­din­gen. Het ini­ti­a­tief voor het hand­boek is afkom­stig van Camiel Ver­sluis, de voor­ma­li­ge mana­ger van Stich­ting Groen­keur. Bij het opzet­ten van de vakdiploma’s Dak­tuin & Gevel­groen con­sta­teer­de hij een gebrek aan goed les­ma­te­ri­aal voor dak- en gevel­be­groei­ing. Groen­keur heeft daar­op een pro­ject­voor­stel geschre­ven met uit­gangs­pun­ten voor het hand­boek. BDA dak- en gevel­op­lei­din­gen is gevraagd om het uit te geven, van­we­ge hun ver­bin­ding met de dak­be­dek­kings­bran­che. Het is een geza­men­lij­ke pro­duc­tie gewor­den met twee finan­ciers. Otib van­uit de tech­ni­sche instal­la­tie­bran­che en het Pro­duct­schap Tuin­bouw van­uit de groen­sec­tor.

Het hand­boek is geschre­ven door Albert Jan Kers­sen van Bureau Groen­ad­vies. Het boek wordt uit­ge­ge­ven door BDA Dak- en Gevel­op­lei­din­gen en de vorm­ge­ving en uit­voe­ring is ver­richt door Plant Publi­ci­ty Hol­land.

Bestel­len
De ver­koop­prijs van het hand­boek is € 30,00 (inclu­sief ver­zend­kos­ten, inclu­sief BTW). Boek bestel­len »

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.