Nieuw groen­struc­tuur­plan gemeen­te Bar­ne­veld

De gemeen­te Bar­ne­veld pre­sen­teert een nieuw groen­struc­tuur­plan. Nieu­we voor­stel­len voor de aan­leg van groen zul­len aan dit plan wor­den getoetst. Het voor­stel van het col­le­ge van B&W is jaar­lijks € 150.000 te stor­ten in de voor­zie­ning onder­houd groen.

De Bar­ne­veld­se gemeen­te­raad neemt op 1 maart een besluit over het plan. In het groen­struc­tuur­plan wordt de lan­ge ter­mijn visie ten aan­zien van de inrich­ting van het open­baar groen van de gemeen­te Bar­ne­veld beschre­ven om de groen­struc­tu­ren in en de her­ken­baar­heid van de ker­nen te behou­den, te ont­wik­ke­len en te ver­ster­ken. Met het vast­stel­len van de inhoud van het plan legt het gemeen­te­be­stuur de visie met betrek­king tot het open­baar groen in de ker­nen voor een peri­o­de van 10 jaar vast. 

Het groen­struc­tuur­plan is daar­mee een uit­gangs­punt in de dis­cus­sie over het groen in de ker­nen en bij het dage­lijks werk in de gemeen­te. Daar­naast biedt het plan richt­lij­nen voor het opstel­len en toet­sen van ande­re ruim­te­lij­ke plan­nen.

Klik hier voor meer infor­ma­tie »

Bron:
Gemeen­te Bar­ne­veld